Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

Dodane przez admin - wt., 05/01/2021 - 14:10
Logo w kształcie koła z błękitną otoczką, na niej napis: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. W Hajnówce. Wewnątrz na żółtym tle po lewej stronie czarna rura, z której leci woda, po prawej połowa zielonej choinki.

Kategoria

Hajnówka, dnia  2020.12.31


Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji  Sp.  z o. o.
ul. Słowackiego 29

 

HK.4410.114.2020

 

Ocena  przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.  poz.  2294),  w  związku  ze  sprawozdaniami:  Nr  603687/20/SOK,  Nr  603688/20/SOK  z  przeprowadzonych  badań  organoleptycznych,  fizykochemicznych  i  bakteriologicznych  2  próbek  wody z wodociągu miejskiego Hajnówka, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej do badania w
dniu 19.11.2020r. w piekarni ul. Górna 19 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 ul. 3 Maja 54  stwierdza, że próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.  z  2017r. poz. 2294), w związku z czym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek  wody z tego wodociągu.

 

z up. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

Nina Trendowska


Source URL: http://hajnowka.pl/aktualnosc/dla-mieszkanca/852-ocena-przydatnosci-wody-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu