Kategoria

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka na rok szkolny 2022/2023

 1. Rekrutacja do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Hajnówka, na rok szkolny 2022/2023, trwa od 1 do 31 marca 2022 r. i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), Zarządzeniu Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/248/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych, na rok szkolny 2022/2023, przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko
  do przedszkola, w pierwszej kolejności wpisują we wniosku nazwę/numer placówki najbardziej preferowanej (placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko). We wniosku można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których chcieliby zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc.

 4. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016 – 2019 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danej placówce.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

 1. W pierwszej kolejności, na wolne miejsca w przedszkolach miejskich, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w oświadczeniach zawarta jest klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2022 r.

do 31.03.2022 r.

od 04.05.2022 r.

do 18.05.2022 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2022 r.

27.05.2022 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.04.2022 r.

do 22.04.2022 r.

od 30.05.2022 r.

do 10.06.2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2022 r.

15.06.2022 r.

Uwagi końcowe

 1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

Jolanta Stefaniuk,

Urząd Miasta Hajnówka

 

Załączniki

Source URL: http://hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata/2144-rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest