Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Hajnówce 2022/2023

Dodane przez e.rynkowska - czw., 24/02/2022 - 11:28

Kategoria

Nabór do Żłobka odbywa się od 1 do 31 marca każdego roku.

Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

 

Harmonogram naboru do Żłobka Samorządowego w Hajnówce na rok szkolny 2022/2023:

 1. 01.03.2022-31.03.2022r.  – pobieranie i składanie "Kart zgłoszenia dziecka do żłobka" oraz

"Deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce’’. Kartę

i deklarację będzie można pobrać w placówce lub na stronie internetowej żłobka "www.zlobek-hajnowka.hekk24.pl",

 1. 30 kwietna 2022r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych (nowoprzyjętych) do żłobka od 1 września 2022r., oraz listę rezerwową obejmującą dzieci oczekujące na miejsce w żłobku (jeżeli wszystkie dzieci ubiegające się o przyjęcie nie zostały przyjęte).

 2. 10.05.2022– 24.05.2022r. – potwierdzenie przez rodziców woli korzystania ze żłobka i podpisanie stosownych dokumentów. Brak potwierdzenia w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja ze żłobka.

 3. 31.05.2022 r.– ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr VII/52/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r., jak niżej:

 • Obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych – po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

 • Wychowywane samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych – pracującego, po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

 • Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do objęcia ich opieką w żłobku.

 • Jeżeli co najmniej u jednego z rodziców/opiekunów prawnych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy.

 • Umieszczone w rodzinie zastępczej.

 • Z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci).

 • Posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

W celu potwierdzenia danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka rodzice składają:

 1. Rodziców pracujących – potwierdzają wymiar czasu pracy stosownym zaświadczeniem.

 2. Rodzic samotnie wychowujący dziecko musi dostarczyć jeden z dokumentów: pismo sądowe potwierdzające rozwód bądź otrzymanie alimentów, PIT, który potwierdzi rozliczanie dochodu przez osoby samotnie wychowujące dziecko lub inny dokument potwierdzający w/w sytuację.

 3. Rodzice rodzin wielodzietnych dostarczają kserokopię ,,Karta Rodziny” lub oświadczenie o wielodzietności.

Drodzy Rodzice – w związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów odnośnie rekrutacji ze strony internetowej żłobka (dokumenty do pobrania przy informacji rekrutacyjnej).

Dokumenty należy złożyć: W siedzibie Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24, (I piętro budynku).

 

 

 

Strony w dziale: