Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
dotacji celowej budżetu państwa

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Referat oceny i wyboru wniosków


OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY
i zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:
Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury
Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 15 listopada 2013 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2014 r. o godzinie 15.30.

Miejsce i sposób składania wniosku:
Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój 2,
w godzinach pn: 8.00-16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej; dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 16 720 400,00 PLN co stanowi równowartość 4 000 000,00 euro (wg. kursu euro z dnia 30 października 2013 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 672 040,00 PLN.
Środki w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
60% - średnie przedsiębiorstwa

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

W przypadku mikroprzedsiębiorstw - minimalna wartość projektu to 30 000 zł,
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - minimalna wartość projektu to 100 000 zł.
Maksymalna wartość projektu - bez ograniczeń.

Maksymalna kwota wsparcia projektu:

Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPOWP :
Mikroprzedsiębiorstwa:
- maksymalna kwota wsparcia 1.500 tys. zł.
- maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł - w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy;

Małe i średnie przedsiębiorstwa - maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.
Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):
- budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej;
- nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej;
- stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju;

Załącznik nr 5 do dokumentacji konkursowej zawiera zestawienie rodzajów działalności gospodarczej wspieranych w ramach Działania 3.2 wg kodów PKD.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy Beneficjentów:
Mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)
Z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)

Termin i procedura rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Wnioski poprawne pod względem formalnym poddane będą ocenie merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO terminu posiedzenia KOP. Decyzję o wyborze projektów podejmie Zarząd Województwa w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania raportu z przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Wnioskodawca, po każdym etapie oceny wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej zakończenia, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
Od wyników oceny przysługuje protest. Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu RPOWP i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 Dokumentacja konkursowa:

- Załącznik nr 1 - Regulamin konkursu,

- Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu,

- Załącznik nr 3 - Wzór Umowy o dofinansowanie proje

- Załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów,

- Załącznik nr 5 - Dodatkowe informacje.

Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela Punkt Informacyjny w Białymstoku (czynny pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30)
ul. Poleska 89 pokój nr 1
Infolinia: 0 8013 0 8013
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.