Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

I. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji:

 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. (Dz. U. Z 2018r.,poz.151 t.j.), zgodnie z którym:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”

Dodatkowo, w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.

          Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/262/18 Rady Miejskiej Hajnówka z dnia 27.03.2018r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:

 1. od 15 marca do 31 marca,

 2. od 15 października do 31 października.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki jednorodzinne i wielorodzinne podpiwniczone,

 2. nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczące usługi bytowe,

 3. schroniska dla zwierząt,

 4. lokale gastronomiczne,

 5. obiekty branży spożywczej,

 6. zakłady opieki zdrowotnej,

 7. hotele i inne obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

 8. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów

 9. sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy od 500 mm w centrum miasta.

 

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku  przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

II.           Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:

1.    Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.

 1. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

 2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

-  dokonać  naprawy   wszystkich  uszkodzeń,  które  mogą  służyć gryzoniom  jako  drogi  dostępu  do  budynków  i  pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach,

-  usunąć  z  terenu  nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla  gryzoni.

 Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać w  narożnikach  pomieszczeń  i wzdłuż  ścian,  na  ścieżkach  przemieszczania  się  gryzoni i w miejscach  ich  żerowania, itp. W miejscach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą o deratyzacji  o treści:

 

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania  gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

 

Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć.

 Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miejscach wyłożenia preparatów.

 W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.

 Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.

 Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Uwaga!

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z:

-          art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz.1454)

-          art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U z 2018r.,poz 151)

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.