Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 /2013
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustaw}- z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokolskiego i suwalskiego oraz miast: Białystok i Suwałki.

§2. Na obszarze, o którym mowa w §1 zakazuje się prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń.

§3. Na obszarze, o którym mowa w §1 nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;
3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem §6, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwa zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112, poz.744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), które zawiera co najmniej:

a) nazwę organu wydającego świadectwo,
b) numer świadectwa,
c) liczbę świń,
d) numery identyfikacyjne świń,
e) pochodzenie świń,
f) miejsce przeznaczenia świń,
g) środek transportu świń,
h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczacych świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
i) informację o występowaniu choroby Aujeszky'ego w stadzie pochodzenia świń,
j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;
5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

§4. Na obszarze, o którym mowa w §1:
1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na tym obszarze:
a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub
b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;
2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;
3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;
4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33);
5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń w przypadku:
a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta - 20%, warchlaki-10%, tuczniki-5%,
b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b,
c) każdego padłego dzika;
6) w punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt;
7) tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§5. Powiatowy lekarz weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt przechowuje przez okres trzech lat kopie świadectw zdrowia, o których mowa w §3 pkt 4.

§6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w §3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. poz. 1440).

§7. Na obszarze, o którym mowa w §1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370).

§8. Traci moc rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Woj. Podl. poz. 3184).

§9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz powiatowym lekarzom weterynarii właściwym dla powiatów, o których mowa w §1.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa podlaskiego.

 
                                                         

 Wojewoda Podlaski
/-/
Maciej Żywno

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.