Wszystko o KWARANTANNIE

Co to oznacza?
Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).

Stosuj się do ich poleceń i wytycznych:
•  Nie opuszczaj domu.
•  Nie wychodź do sklepu.
•  Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
•  Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
•  Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
•  Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
•  Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
•  Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
•  Zachowaj zasady higieny.
•  Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
•  Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
•  W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
•  Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
•  W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
•  W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista


Więcej o e-zdrowiu na www.pacjent.gov.pl
Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus  Infolinia NFZ: 800 190 590
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł

PLIK DO POBRANIA:

Ulotka - kwarantanna

PROCEDURA umieszczenia osób w ośrodku wskazanym przez Wojewodę Podlaskiego do odbycia obowiązkowej kwarantanny

20.03.17 kwarantanna

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus, jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY z ODDYCHANIEM,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 604-441-454, 698-068-518, 604-279-575

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś  się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Najbliższy oddział:

606-996-889

 

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH


 

 

From 15 March, after returning to Poland you will be required to undergo mandatory 14-day quarantine

What does this mean?

 

You shall stay in home quarantine for 14 days at the address you entered in your Passenger Location Card.

If you cannot quarantine at home, you will be quarantined at the centre indicated to you by the Services (you will be properly informed when crossing the border). Please follow the instructions and guidelines of the Services.

While staying in home quarantine, follow these instructions:

 • Do not leave your place of stay.

 • Do not go out shopping.

 • If you have pets, give them to your family or friends for the duration of the quarantine, if possible. If impossible, seek municipal support by phone.

 • Do not meet with other people and do not invite anybody.

 • If you live with your family, limit contact with them as far as possible and keep a safe distance of at least 2 metres.

 • Do not share your kitchen utensils with other people in the apartment.

 • If possible, do not share a bathroom/toilet with other household members; if impossible, after using the toilet/bathroom, disinfect it with available cleaning products.

 • Ventilate the apartment several times a day.

 • Keep to the rules of hygiene.

 • Wash your hands frequently and disinfect high-touch surfaces such as worktops, handles, telephone screens.

 • Check your body temperature at least twice a day.

 • If you have a fever, cough, or shortness of breath, contact a sanitary-epidemiological station immediately or report to the infectious diseases ward, avoiding public transport.

 • Provide information about your health to the Sanitary Inspectorate staff calling you.

 • Police officers help verify that the quarantine is being observed – they can visit you during the quarantine.

 • If you need to contact a primary health physician, use teleconsultation. The physician is authorised to issue an e-prescription and an e-leave. A list of primary health establishments providing teleconsultation in your area is available on the National Health Fund (NFZ) website: bit.ly/teleporady-lista

 


More information on www.gov.pl/koronawirus NFZ hotline: 800 190 590

Failure to comply with the quarantine may result in a fine of PLN 5000.

 

 


 

 

С 15 марта после возвращения в Польшу на Тебя распространяется обязательство прохождения 14-дневного карантина

 Что это означает?

Домашний карантин в течение 14 дней Ты будешь проходить по адресу, указанному Тобой в локализационной карте.

Если у Тебя нет возможности прохождения карантина дома, Ты будешь ее проходить в месте, указанном Тебе службами (такую информацию получишь при пересечении границы). Соблюдай их приказы и указания.

Если карантин будешь проходить дома, соблюдай следующие правила.

 • Не выходи из дому.

 • Не ходи в магазин.

 • Если у Тебя дома животные, то по мере возможности уходом за ними во время прохождения тобой карантина должны заниматься родственники или знакомые. Если у тебя нет такой возможности, обращайся за помощью к местным властям.

 • Не встречайся с другими людьми и не приглашай людей к себе домой.

 • Если живешь с членами семьи, то по мере возможности Тебе необходимо ограничить контакт с ними и сохранять безопасную дистанцию, которая составляет как минимум 2 метра.

 • Пользуйся отдельной посудой, чем другие лица, находящиеся в квартире.

 • Если имеется такая возможность, пользуйся отдельной ванной комнатой / туалетом, чем другие проживающие с Тобой; если такой возможности нет, то каждый раз после использования туалета /ванной следует его продезинфицировать чистящим средством.

 • Проветривай квартиру несколько раз в день.

 • Соблюдай правила гигиены.

 • Часто мой руки и дезинфицируй места, которые трогаешь руками, такие как: столы, дверные ручки, экраны телефонов.

 • Проверяй температуру тела не реже чем 2 раза в день.

 • В случае повышения температуры, кашля либо затрудненного дыхания, немедленно обращайся по телефону в службу санэпиднадзора либо в направляйся в инфекционное отделение больницы, причем для проезда постарайся не пользоваться общественным транспортом.

 • О состоянии своего здоровья сообщай звонящим тебе работником санэпиднадзора.

 • В проверке прохождения тобой карантина могут участвовать полицейские - они могут посетить Тебя во время карантина.

 • В случае необходимости консультации с врачом, воспользуйся консультацией по телефону. Врач может Тебе выставить электронный рецепт или электронный больничный лист. Список медицинских учреждений, предоставляющих по телефону медицинские консультации, находящихся в Твоем окрестности, найдешь на сайте Национального фонда здравоохранения Польши по адресу: bit.ly/teleporady-lista Больше информации для нуждающихся в медпомощи по адресу: pacjent.gov.pl

Больше информации на сайте www.gov.pl/koronawirus Каль-центер Национального фонда здравоохранения Польши: 800 190 590

За несоблюдение карантинного режима - штраф в размере 5000 польских злотых

 

 


 

 

 

Від 15 березня після повернення до Польщі Ви будете зобов'язані пройти обов'язковий 14-денний карантин

 

Що це означає?

 

Домашній карантин будете проходити протягом 14 днів за адресою, вказаною Вами у карті про місце перебування.

 

Якщо у Вас немає можливості проходити карантин вдома, Ви будете проходити його у вказаному службами осередку (інформацію отримаєте при перетині кордону). Дотримуйтесь команд та рекомендацій служб.

 

Якщо Ви проходитиме карантин вдома, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

 

 • Не виходьте з дому.

 • Не виходьте в магазин.

 • Якщо у Вас є домашні тварини, по можливості на час карантину передайте їх родичам або друзям. Якщо у Вас немає такої можливості, зверніться за допомогою по телефону в органи місцевого самоврядування.

 • Не зустрічайтеся з іншими людьми і не запрошуйте нікого додому.

 • Якщо Ви живете з сім'єю, по можливості обмежте контакт з близькими і зберігайте безпечну відстань не менше 2 метрів.

 • Використовуйте окремий посуд, яким не користуються інші, хто перебуває у помешканні.

 • Якщо у Вас є така можливість, користуйтеся окремою ванною кімнатою/туалетом, ніж інші члени сім’ї; якщо у Вас немає такої можливості, після відвідування туалету/ванної кімнати продезінфікуйте їх доступним миючим засобом.

 • Провітрюйте квартиру кілька разів на день.

 • Дотримуйтесь правил гігієни.

 • Часто мийте руки і дезінфікуйте робочі поверхні, зокрема: стільниці, дверні ручки, екрани телефонів.

 • Вимірюйте температуру тіла щонайменше 2 рази на день.

 • При виникненні лихоманки, кашлю або задишки негайно зверніться по телефону в санітарно-епідеміологічну станцію або зверніться в інфекційне відділення, уникаючи громадського транспорту.

 • Надайте інформацію про свій стан здоров'я співробітникам санітарної інспекції, які до Вас телефонуватимуть.

 • Перевіркою дотримання умов карантину займаються співробітники поліції - вони можуть відвідати Вас під час карантину.

 • У разі необхідності зверніться до лікаря первинної медичної допомоги, скористайтеся з консультації по телефону. Лікар може видати електронний рецепт і електронне лікарняне. Перелік установ первинної медичної допомоги, що надають консультації по телефону у Вашому регіоні, доступний на веб-сайті Національного фонду охорони здоров’я (NFZ): bit.ly/teleporady-lista. Більше про е-здоров'я на сайті pacjent.gov.pl

 

Більше інформації на www.gov.pl/koronawirus Інфолінія NFZ: 800 190 590

 

За порушення умов карантину загрожує штраф у розмірі 5000 злотих

 

KORONAWIRUS

 

20.03.11 koronawirus

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus, jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY z ODDYCHANIEM,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 604-441-454, 698-068-518, 604-279-575

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś  się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Najbliższy oddział: 606-996-889

 


.

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.