Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych – bez projektu budowlanego

Chcesz zbudować niewielki obiekt, np. garaż, altankę lub ganek? A może chcesz wybudować budynek gospodarczy albo wykonać inne roboty budowlane? Na taką budowę lub takie roboty nie potrzebujesz pozwolenia na budowę. Wystarczy, że w urzędzie zgłosisz budowę lub inne roboty budowlane. Poniżej dowiesz się kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:

 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Inwestycje, które możesz zrealizować po zgłoszeniu budowy lub innych robót budowlanych bez projektu budowlanego:

1) budowa lub przebudowa następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:

 • płyt do składowania obornika,
 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
 • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m;

2) budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2. Liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

4) przebudowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (budowa wymaga zgłoszenia budowy z projektem budowlanym);

5) budowa lub przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

6) budowa lub przebudowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

7) budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

8) budowa lub przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

9) budowa lub przebudowa tymczasowych obiektów budowlanych (np. kioski uliczne, pawilony handlowe uliczne, przekrycia namiotowe czy obiekty kontenerowe), niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

10) budowa lub przebudowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

11) budowa lub przebudowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

 • cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
 • uprawiania wędkarstwa,
 • rekreacji;

12) budowa lub przebudowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

 13) przebudowa sieci:

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • telekomunikacyjnych.

Natomiast budowa tych sieci wymaga zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.

14) budowa lub przebudowa kanalizacji kablowej;

15) budowa lub przebudowa obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

16) budowa poniżej wymienionych obiektów, jeśli sytuowane są na obszarze Natura 2000:

 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

17) instalowanie tablic i urządzeń reklamowych. Wyjątkiem jest ich instalowanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z instalowanie reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym - wówczas ich instalowanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

18) wykonywanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

19) przebudowa sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV,

20) przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;

21) budowa kanałów technologicznych w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi, (kanały w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);

22) remont budowli, których budowa wymaga pozwolenia na budowę;

23) remont przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

24) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

25) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

 • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

26) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych, np: posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej, czy też piaskownic, huśtawek, drabinek, śmietników;

27) roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

28) budowa:

Takie przyłącza oraz stacje ładowania pojazdów możesz też zbudować bez dokonywania zgłoszenia budowy w urzędzie. Formalności wykonujesz wtedy u gestorów odpowiednich sieci. Do budowy stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Musisz sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Uwaga

Pamiętaj, że przez zgłoszenie budowy obiektu budowlanego należy również rozumieć jego rozbudowę, nadbudowę, odbudowę.


Kiedy do zgłoszenia potrzebujesz projektu budowlanego

Poniższe inwestycje wymagają zgłoszenia z projektem budowlanym:

 • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce (działkach), na których zostały zaprojektowane,
 • przebudowa ww. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotycząca przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku, jeśli nie prowadzi do zwiększenia ich dotychczasowego obszaru oddziaływania,
 • budowa sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 • budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Przeczytaj jak zgłosić budowę z projektem budowlanym.


Uwaga

Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymaga dokonania zgłoszenia z projektem budowlanym. Natomiast, jeśli w wyniku takiej przebudowy nastąpi zwiększenie obszaru oddziaływania to należy uzyskać pozwolenia na budowę. Przebudowa innych niż wyżej wskazane elementów budynków jednorodzinnych nie wymaga ani dokonania zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę.


Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych – sam zdecyduj

Jeśli chcesz to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Więcej informacji znajdziesz w opisie Pozwolenie na budowę.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na budowę – zamiast zgłoszenia budowy

Musisz uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli twoja inwestycja:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, lub
 • ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

Uwaga

Jeśli roboty budowlane, wymienione w art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo budowlane, wykonywane będą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, to możesz je realizować na podstawie zgłoszenia budowy lub zgłoszenia innych robót budowlanych. W takim przypadku, do zgłoszenia dołącz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku


Co możesz wybudować bez pozwolenia albo zgłoszenia

Niektóre inwestycje oraz rodzaje robót budowlanych możesz wykonywać bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub zgłoszenia innych robót budowlanych. Więcej informacji znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie budowy lub zgłoszenie innych robót budowlanych złóż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, to urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W większości przypadków zgłoszenie złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących niżej wymienionych obiektów i robót budowlanych zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych złóż do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

UWAGA

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który jest organem administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż zgłoszenie oraz odpowiednie załączniki

Dokumenty

 1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych rozwiń expand_more
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozwiń expand_more
 3. Szkice rozwiń expand_more
 4. Rysunki rozwiń expand_more
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu rozwiń expand_more
 6. Opis techniczny instalacji rozwiń expand_more
 7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego rozwiń expand_more
 8. Uzasadnienie zarządcy drogi rozwiń expand_more
 9. Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku rozwiń expand_more
 10. Pełnomocnictwo rozwiń expand_more
 11. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo rozwiń expand_more

1. Do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych dołącz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. W zależności od rodzaju i miejsca inwestycji dołącz odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Szkice i rysunki możesz wykonać sam.

3. W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) dołącz projekt zagospodarowania działki lub terenu. Powinien on być wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – a w przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazu – dodatkowo uzgodniony z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, złóż też opis techniczny instalacji zbiornikowej gazu wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

4. W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, złóż projekt zagospodarowania terenu lub działki. Powinien on być wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

5. W przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

6. W przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane), które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dołącz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

7. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Zgłoszenie budowy lub zgłoszenie innych robót budowlanych złóż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, to urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

2. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

1. Jeśli twoje zgłoszenie ma braki, urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Gdy nie usuniesz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych wymienionych w twoim zgłoszeniu.

2. Uzupełniane dokumenty złóż w tym urzędzie, w którym złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

3. Urząd oceni, czy możesz budować lub wykonywać inne roboty budowlane na podstawie zgłoszenia

Kiedy urząd nie zgodzi się na zgłoszoną przez ciebie budowę lub inne roboty budowlane

Dostaniesz decyzję o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych, jeśli:

 • nie uzupełnisz braków zgłoszenia;
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę;
 • inwestycja jest niezgodna z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami;
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać ci uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych (w tym budowy obiektu budowlanego), które co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

W jaki sposób otrzymasz zgodę na budowę

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Ale może on, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

4. Rozpocznij budowę

1. Do budowy lub innych robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu – a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy – to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.). Wniosek złóż do urzędu, w którym zgłaszałeś budowę.

2. Roboty budowlane muszą być rozpoczęte przed upływem 3 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. W przeciwnym razie trzeba będzie ponownie złożyć zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

3. Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Uwaga

Jeśli twoje zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zgłoś się do urzędu po dziennik budowy

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych

Ile będziesz czekać

1. Do robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od dnia złożenia zgłoszenia. Jednak tylko wtedy, gdy urząd nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

2. Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, gdy otrzymasz zaświadczenie, możesz rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.


Ważne

Zwróć uwagę, że użyto określenia "urząd wniesie decyzję o sprzeciwie". Oznacza to, że urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu budowy lub innych robót budowlanych. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożyłeś do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu;
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego.

Uwaga

Osoby które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z twojego zgłoszenia (np. twoi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygnatura II OSK 665/09) oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

Warto wiedzieć

Co musisz zrobić, gdy chcesz dokończyć budowę po zakupie działki z przyjętym i ważnym zgłoszeniem budowy

Jeśli kupiłeś działkę, na której trwa już budowa domu na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, to możesz przenieść je na siebie. Musisz złożyć wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Możesz, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu budowy, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego. Po złożeniu takiego wniosku możesz – do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę  – powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego.

Powiązane usługi i informacje

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2018
Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Podstawa prawna

za: www.biznes.gov.pl

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.