PONOWNE OGŁOSZENIE - nabór na stanowisko pracy: Kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu

Hajnówka, dnia 22-11-2019 r.

PONOWNE OGŁOSZENIE DYREKTORA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

Miejsce pracy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce – ul 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka.
1.Wymagania formalne (niezbędne):

 • prawo jazdy kategorii B;

 • wykształcenie co najmniej średnie;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii B;

 • posiadanie książeczki zdrowia sanitarno-epidemiologicznej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność;

 • wysoka kultura osobista;

 • nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa codzienna samochodu służbowego;

 • dokonywanie przeglądów stanu technicznego pojazdu;

 • dbanie o bezpieczeństwo, stan techniczny oraz estetyczny wygląd pojazdu;

 • dopilnowanie terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych oraz ubezpieczenia przynależnego pojazdu;

 • garażowanie samochodu w wyznaczonym pomieszczeniu z obowiązkiem przekazywania kluczy od garażu i samochodu w miejscu wyznaczonym przez przełożonego;

 • eksploatacja samochodu służbowego ściśle wg instrukcji obsługi oraz zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

 • terminowe, prawidłowe i rzetelne dokonywanie zapisu i rozliczeń kart drogowych (rozliczenie zużycia paliwa);

 • udzielanie pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów z i do pojazdu (uczastników projektu)

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy:

 • zatrudnienie w wymiarze 1 etat;

 • okres zatrudnienia -34 miesiące (na czas trwania projektu);

 • godziny pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem od 8:00 do 16:00;

 • możliwość zmian godzin pracy w zależności od inicjatyw realizowanych w ramach realizacji projektu;

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowa o pracę na okres próbny 3-trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu tj. 2022-09-30);

 • możliwość podpisania umowy o pracę w listopadzie 2019 r.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);

 • list motywacyjny;

 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego)

 • kopia dokumentu poświadczającego możliwość wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku (kopia prawa jazdy);

 • kwestionariusz osobowy;

 • kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie kandydata o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzona rekrutacja na stanowisko kierowcy” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

Dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)” i własnoręcznym podpisem.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2019 r. do godziny 9:00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierowcy w MOPS Hajnówka”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko kierowcy samochodu osobowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. MOPS w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (mops-hajnowka.pl) oraz na stronie Urzędu Miasta Hajnówka (www.hajnowka.pl).

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.