Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Białymstoku

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości  informacji  statystycznych  na  temat  stanu  i  zmian  zachodzących  w  społeczeństwie,  gospodarce  i  środowisku  naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu, co roku  ustalany  jest program  badań  statystycznych statystyki  publicznej,  w  którym ujęte są  badania  przeprowadzane  przez  GUS,  urzędy  statystyczne  oraz  inne  instytucje.  Wśród  nich  istotne  miejsce  zajmują  badania  ankietowe
realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.  
Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów –  metodą  wywiadu  telefonicznego.  Ponadto,  wychodząc  naprzeciw  potrzebom  zgłaszanym  przez  respondentów,  w  przypadku  badań  z  zakresu  rolnictwa,  Główny  Urząd  Statystyczny  wprowadził  możliwość  samodzielnego  wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja  do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.
Badania  ankietowe  są  badaniami  reprezentacyjnymi,  a  więc  są  nimi  objęte  jedynie  wylosowane  gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań  były  wiarygodne  i  w  pełni  zaspokajały  potrzeby  informacyjne  odbiorców,  istotne  jest,  aby  osoby,  których  gospodarstwa zostały wylosowane do badań, udzieliły rzetelnych i wyczerpujących informacji.
We  wszystkich  badaniach  prowadzonych  przez  statystykę  publiczną  obowiązuje  bezwzględnie  przestrzegana  tajemnica  statystyczna.  Oznacza  to,  że  dane  indywidualne  uzyskane  w  trakcie  badań  mogą  być  wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak  wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do zachowania  pozyskanych danych w tajemnicy. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.
  Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim  posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie  do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego  w  Białymstoku,  pod  numer  telefonu  85  749  77  44.  Szczegółowe  informacje  na  temat  badań  ankietowych  realizowanych  przez  statystykę  publiczną  można  znaleźć  na  Portalu  Informacyjnym  GUS
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm. Dane zebrane w trakcie badań są upowszechniane na  stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w formie publikacji papierowych.  
 
Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.   Jednocześnie dziękujemy za przychylność i czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

16.02.16 gus

 

16.01.16 gus2

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.