Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Pracownika socjalnego

stanowisko pracy w ramach Projektu „Szansa w Integracji”

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 11 Listopada 24

17-200 Hajnówka

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Liczba stanowisk pracy – 2

Umowa na czas określony : od 01.02.2017 r. - 31.05.2018 r.

Warunki pracy:

praca w środowisku, na terenie miasta Hajnówka, w miejscu zamieszkania klienta oraz wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w siedzibie Ośrodka, praca z wykorzystaniem komputera, obsługa podstawowych urządzeń biurowych. Budynek parterowy częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie – zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. pracownikiem socjalnym może być osoba która:

  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

   1. pedagogika,

   2. pedagogika specjalna,

   3. politologia,

   4. polityka społeczna,

   5. psychologia

   6. socjologia,

   7. nauki o rodzinie

  4. lub osoba która spełnia wymagania określone w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. Dobra znajomość przepisów prawa z zakresu : ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1518 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista;

 2. Umiejętność poprawnego formułowania pism i decyzji administracyjnych;

 3. Równowaga emocjonalna;

 4. Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

 5. Zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie zainteresowanym pełnej informacji o przysługujących świadczeniach wychowawczych oraz zasadach ich przyznawania.

 2. Przyjmowanie wniosków o świadczenia z pomocy społecznej.

 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

 4. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.

 5. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.

 6. Praca socjalna.

 7. Gromadzenie i przetwarzanie, w zakresie określonym w ustawie o ochronie danych osobowych, danych wnioskodawców i członków rodzin.

 8. Przyjmowanie wszelkich interwencji i zgłoszeń dotyczących udzielania pomocy.

 9. Uzyskiwanie właściwych informacji od instytucji i organów drogą elektroniczną, a w razie konieczności papierową.

 10. Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

 11. Prowadzenie właściwych rejestrów oraz komputerowej ewidencji klientów.

 12. Dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów.

 13. Przyjmowanie wszelkich interwencji i zgłoszeń dotyczących prawidłowości wykorzystywania przyznanych świadczeń.

 14. Współpraca z instytucjami (policją, prokuraturą, sądami, szkołami itp.), organizacjami pozarządowymi i innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka.

 15. Inne zadania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej.

 16. Inne zadania związane z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty :

 1. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór w załączniku.;

 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 5. oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwa skarbowe.

 6. inne dokumenty: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach;

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 );

 8. wobec kandydatów którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

  Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego 2017 r.” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka, pok. nr 1 lub przesyłać listownie na w/w adres w terminie do dnia 30.01.2017 r.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będą umieszczone na stronie: www.mops-hajnowka.pl i www.hajnowka.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. 11 Listopada 24.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się dnia 31.01.2017 r. od godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru. Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Hajnówce

mgr Barbara Zdzisława Wasiluk

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.