Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA"

Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna" zakłada, że w roku szkolnym 2018/2019 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe):

którzy uczęszczają do:

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum bądź szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie przysługuje natomiast uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczęszczającym do klasy III szkoły podstawowej, jeśli uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wniosek o „wyprawkę szkolną" mogą złożyć:

UWAGA: pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej 2018" nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych wynosi:

  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - do 175 zł
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy - do 225 zł
  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia lub do klasy I i II branżowej szkoły I stopnia - do 390 zł
  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego - do 445 zł

Jak udokumentować zakup?:

1. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach indywidualnych jest:

W przypadku jeśli na potwierdzenie dokonania zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych, składane jest oświadczenie, musi ono zawierać informację, że wydatki za zakup podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych zostały rozliczone tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna".

2. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach dla grupy uczniów jest przedłożenie potwierdzenia zakupu, które zawiera:

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki odpowiednio materiały edukacyjne.

Wydatki poniesione w ramach wyprawki, po złożeniu dowodów zakupu, zwracane będą:

Sylwia Koczuk

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.