Stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o stypendium szkolne można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 528 zł netto na osobę.

We wniosku należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z SIERPNIA 2019 r.

 

Termin składania wniosków:

- od 1 do 15 września 2019 r. ( nieprzekraczalny termin )

- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2019 r. (gdyż słuchacze kolegium, rok szkolny rozpoczynają od 1 października)

 

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne od 1 września 2019r. będzie przysługiwało wyłącznie:

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletni uczeń,

 • dyrektor szkoły

 

Wnioski przyjmowane są w:

 • szkołach na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,

 • Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka (pokój 11, parter), w przypadku gdy uczeń uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).

Do wniosku załącza się wówczas zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające naukę ucznia w szkole poza miastem Hajnówka. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informację czy szkoła jest placówką publiczną czy niepubliczną.

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;

 • świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;

 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu lub odmowie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).

Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

 • dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2019 r.

 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;

 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

1. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach. Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2. opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS przez osobę prowadzącą tę działalność gospodarczą.

 

Posiadane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 +, przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

 • wartości świadczenia w naturze;

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ust. 5a i ust. 9 ustawy o pomocy społecznej;

 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

 

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

Wydatki zwracane będą w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2019 r., na rok szkolny 2019/2020.

 

WYKAZ ZAKUPÓW EDUKACYJNYCH ZA KTÓRE DOKONYWANY JEST ZWROT W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO :

 • podręczników, ćwiczeń, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,

 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,

 • materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,

 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,

 • okularów korygujących wzrok,

 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),

 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,

 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.

 • zwrot kosztów korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

 • zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,

 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół średnich oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

- koszty zakwaterowania w internacie, bursie,

- koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu,

- koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

- koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu

zamieszkania.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Wnioski pobiera się:

 • w szkołach na terenie miasta Hajnówka,

 • w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter),

tel. (85) 682 29 94.


 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf Wniosek o stypendium.pdf [80 KB]

pdf Oświadczenie.pdf [30 KB]

Sylwia Koczuk

Urząd Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.