Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka na rok szkolny 2020/2021

I. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 1. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 trwa od 1 marca do 27 marca 2020 r. i odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/248/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych, na rok szkolny 2020/2021, przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko
  do przedszkola, w pierwszej kolejności wpisują we wniosku nazwę/numer placówki najbardziej preferowanej (placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko). We wniosku można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których chcieliby zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc.

 4. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014 - 2017 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danej placówce.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w oświadczeniach zawarta jest klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09.04.2020 r.

29.05.2020 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 14.04.2020 r.

do 27.04.2020 r.

od 02.06.2020 r.

do 10.06.2020 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.04.2020 r.

18.06.2020 r.

 

Uwagi końcowe

 1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

II. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 marca do 20 marca 2020 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.

 5. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 6. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych będą dostępne na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w danej placówce.

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27.03.2020 r.

05.06.2020 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2020 r.

do 03.04.2019 r.

od 08.06.2020 r.

do 12.06.2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

08.04.2020 r.

do końca czerwca

2020 r.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/248/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które  będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za  każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

UCHWAŁA NR XXXVI/247/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół  podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania  kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.