Rodzicu złóż wniosek o wyprawkę szkolną - do 10 września 2014 r.

Rodzicu złóż wniosek o wyprawkę szkolną - termin składania wniosków upływa 10 września 2014 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna".
Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna"
oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024).

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu odpowiednio podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów dydaktycznych udzielana jest uczniom:

1. Rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie: II, III lub VI szkoły podstawowej, III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie.
2. Uczniom w/w klas, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, kiedy w rodzinie występują przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, itp.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i klasy III szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Wszystkim uczniom z n/w niepełnosprawnościami niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników:

1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), albo pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia składają wniosek o dofinansowanie do dnia 10 września 2014 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2014/2015.
Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
2) w uzasadnionych przypadkach do wniosku można załączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
3) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) w przypadku uczniów, u których dochód przekracza kryterium dochodowe – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie przyznania pomocy.
2. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upoważnione osoby) dokonują zakupu podręczników.
3. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upoważnione osoby) przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna").
4. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszt zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024), a także tabelę z maksymalnymi kwotami dofinansowania.
Szczegółówych informacji nt. "Wyprawki szkolnej" można zasięgnąć w szkole, do której uczęszcza dziecko oraz w Urzędzie Miasta Hajnówka (pokój 206), tel. (85) 682-24-88.

PLIKI DO POBRANIA:

Rozporządzenie

Wysokość dofinansowania

 

Jolanta Stefaniuk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.