Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017  w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA”

W roku szkolnym 2016/2017 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z  7 września 1991 r. o systemie oświaty):

-   słabowidzącym,

 

- niesłyszącym,

- słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

którzy uczęszczają do:

- klasy VI szkoły podstawowej,

- klasy III gimnazjum,

- szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprwnościami sprzężonymi,

- klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

- klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–III i IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum bądź szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych (o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty).

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie przysługuje uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym do klas I-III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowanie w ramach „Wyprawki szkolnej 2016” nie przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Uczniowie ci maja zapewniony bezpłatny podręcznik do kształcenia ogólnego.

 

Wnioski składa się w terminie do dnia 9 września 2016r., w szkole na terenie miasta Hajnówka, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku załącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Wnioski o „wyprawkę szkolną” składają:

- rodzice ucznia (opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka),

- pełnoletni uczniowie,

- nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

UWAGA: pomoc w ramach „wyprawki szkolnej" nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń i podręczników używanych

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych wynosi:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IIII szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

Jak udokumentować zakup ?:

1. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach indywidualnych jest:

- faktura VAT, rachunek, wystawione na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),

- paragon lub

- oświadczenie o zakupie podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku jeśli składane jest wyżej wymienione oświadczenie należy podać w nim informację, że wydatki za zakup podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych zostały rozliczone tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

2. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach dla grupy uczniów jest przedłożenie potwierdzenia zakupu zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę do której będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który zakupu dokonał, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie Uchwały nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1045).

 

Sylwia Koczuk Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Hajnówka

 

Sport

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.