Stypendia Szkolne - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia Szkolne - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 514 zł netto.

We wniosku udokumentować należy dochody z miesiąca SIERPNIA 2016 r.

Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, wystąpiło zdarzenie losowe.

Przekroczenie kryterium dochodowego nawet jeśli w rodzinie występuje jedna lub kilka z wyżej wymienionych okoliczności nie daje podstaw do przyznania stypendium.

 

Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie od 1 - 15 września 2016r.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składane są w terminie od 1 -15 października 2016r.

 

Wniosek mogą złożyć:

-  rodzice niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły

 

Wnioski składa się:

- w szkołach na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,

- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, w przypadku gdy uczeń lub słuchacz kolegium uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką). Do wniosku załącza się wówczas zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające naukę ucznia w szkole poza miastem Hajnówka. Ponadto powyższe zaświadczenie powinno zawierać informację czy szkoła jest placówką publiczną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczną bez uprawnień szkoły publicznej lub inną.

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

-  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia 2016r.) jak niżej:

1. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

2. emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe);

3. świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

4. otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

5. dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

6. zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

7. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:

załącza do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku,

- osoba nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącza własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu z pracy;

8. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej); Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288 zł.

9. potwierdzenie opłacenia składki KRUS za sierpień 2016r.

10. dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

11. pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom;

12. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o: - podatek dochodowy od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

- alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Nie wlicza się do dochodu : - zasiłku celowego;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

- świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- wartości świadczenia w naturze;

 

SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

Wydatki zwracane będą w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą na podstawie faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP, koszty zakupu podręczników i przyborów szkolnych zakupionych także w miesiącu lipiec i sierpień 2016r., na rok szkolny 2016/2017.

 

PONIŻEJ WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO :

I. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, polegająca w szczególności na:

a) zwrocie kosztów zakupu podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,

b) zwrocie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,

c) zwrocie kosztów zakupu materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,

d) zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,

e) zwrocie kosztów zakupu biurka, fotela lub krzesła do biurka,

f) zwrocie kosztów zakupu plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia sportowe,

g) zwrocie kosztów zakupu stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia.

h) zwrocie kosztów zakupu komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, smartfony, tablety

II. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, korepetycjach, w zajęciach wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia komputerowe, informatyczne, zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, logopedyczne, nauka w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęcia w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i potrzeby edukacyjne ucznia,

b) zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych w punkcie powyżej

III. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, bursie,

b) pokrycie kosztów transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

c) pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu,

d) pokrycie kosztów czesnego, wpisowego również w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

 

Wnioski pobiera się:

- w szkołach na terenie miasta Hajnówka,

- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 206,

tel.: (85) 682-24-88

 

Sylwia Koczuk

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Hajnówka

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

  • judo
  • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.