ZASIŁEK SZKOLNY - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

ZASIŁEK SZKOLNY - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów każdego z członków rodziny, którzy posiadają dochody,

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia ( jeśli uczy się poza miastem Hajnówka),

- dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie ucznia (np. kopia aktu zgonu członka rodziny ucznia)

Kto może złożyć wniosek

-  rodzice niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły

Termin złożenia wniosku

Nie dłuższy niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy:

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

 Miejsce złożenia dokumentów

- Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 206 lub sekretariat urzędu pokój 219

 Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

1. Zasiłek szkolny skierowany jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej wystąpieniem w rodzinie zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny, kradzież majątku, szkody spowodowane pożarem, powodzią, ciężka choroba ucznia, rodzica np. nowotworowa. Przy zasiłku szkolnym nie występuje kryterium dochodowe jednak, należy wykazać, iż zaistniałe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia.

2. O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.

Wniosek składa się w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka (pokój 206) lub w sekretariacie urzędu, pokój 219.

3. Zasiłek szkolny przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

-  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4. Wykazać należy dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. W przypadku utraty dochodu wykazuje się dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Dochód ten należy pomniejszyć o miesięczną składkę KRUS.

Każdy z członków rodziny, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie swoich dochodów. Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

5. Dochody które należy wykazać:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,

- emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,

- świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,

- otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób,

- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,

- zasiłek dla bezrobotnych, stażowe,

- osoba nie zarejestrowana lub zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza na potwierdzenie pisemne oświadczenie,

- pomoc pieniężna z tytułu stanowienia rodziny zastępczej,

- na potwierdzenie posiadania użytków rolnych załącza się zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych,

- potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,

- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego,

- pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom,

6. Do dochodu nie wlicza się:

- zasiłku celowego,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty,

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

7. Zwrot wydatków edukacyjnych w ramach zasiłku

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Wydatki edukacyjne zwracane będą wnioskodawcy:

- w kasie urzędu lub

- na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

8. Wydatki edukacyjne podlegające zwrotowi (lista do pobrania)

9. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 206 lub pod numerem telefonu (85) 682 24 88

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.