Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” - do 15 stycznia 2018r.

Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. W tym roku akcja informacyjna koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego. W IV edycji konkursu, ogólnodostępna jest nowa gra edukacyjna pt: „Liga Elektrorecyklingu” . To aplikacja która ma nas uczyć selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu surowców wtórnych zawartych w elektroodpadach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa.
Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Otacza nas świat urządzeń. Wiele z tych urządzeń zawiera różne metale. Bez metali nie byłoby współczesnej techniki i technologii. Pierwotne surowce mineralne, czyli rudy metali są nieodnawialnym bogactwem, a ich złoża w wyniku eksploatacji ciągle się zmniejszają. Jednak metale można odzyskać i poddać recyklingowi. Mówimy wtedy o surowcach wtórnych. Odzyskując surowce wtórne, oszczędzamy zasoby pierwotne bogactw naturalnych naszej planety.
Konkurs adresowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i uczy młodzież jak wiele surowców wtórnych potrafimy dziś poddać recyklingowi. Tak jak w roku ubiegłym dla trzech najlepszych ekozespołów  mamy wycieczki: dla zwycięzców do jednego z polskich parków narodowych oraz dwie wizyty studialne do instalacji recyklingu.  
W tym roku, po raz pierwszy punktujemy nie tylko prawidłowe odpowiedzi na pięć otwartych pytań konkursowych, ale także ogólnopolską, wirtualną rozgrywkę w zbieraniu i poddawaniu recyklingowi elektrogratów w ramach gry „Liga Elektrorecyklingu”.
W aplikacji mamy 15 przedmiotów codziennego użytku, z których możemy odzyskać 12 surowców wtórnych, a następnie dzięki temu zaoszczędzić wydobycie surowców naturalnych w 22 miejscach na
świecie, m.in. w Polsce. Gdy zdobędziesz odpowiednią ilość jednego, spośród 12 dostępnych w grze surowców wtórnych, automatycznie otworzy się mapa, na której będziesz mógł wybrać miejsce, gdzie
chcesz wirtualnie zaoszczędzić zasoby pierwotne. Teraz będziesz mógł kliknąć w jeden dowolny, z trzech aktywnych krajów świata- odpowiadający trzem prawdziwym miejscom wydobycia surowca, a
na Twoim koncie zapisze się wynik. Ekozespoły, które zdobędą najwięcej punktów  otrzymają nagrody.
Organizatorem akcji jest Fundacja Chlorofil, partnerem merytorycznym Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A

Koordynator konkursu: Agnieszka Oleszkiewicz Tel. 608 633 593 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    
Wszystkie informacje dostępne stronie internetowej konkursu na WWW.chlorofil.com.pl

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY
IV EDYCJA, rok szkolny 2017/18


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”.
2.  Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3.  Organizatorem  Konkursu  jest  FUNDACJA  CHLOROFIL  z  siedzibą  w  Warszawie  (01-470)  przy  ul. Dywizjonu  303  nr  139/174  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy,  pod  numerem  KRS 0000393451.
4.  Konkurs  ma  na  celu  kształtowanie  prawidłowych  postaw  proekologicznych  zmierzających  do selektywnej  zbiórki,  odzysku  i  recyklingu  odpadów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
5.  Konkurs  ma  zasięg  ogólnopolski  i  skierowany  jest  do  uczniów  klas  3  -  7  szkół  podstawowych,  kół ekologicznych i grup świetlicowych.
6.  Konkurs  rozpoczyna  się  w  dniu  15.11.2017  i  kończy  wraz  z  zakończeniem  postępowania reklamacyjnego  w  dniu  30.06.2018.  Termin  nadsyłania  zgłoszeń:  do  15  stycznia  2018  roku.  Termin
nadsyłania prac: do 30.03.2018.  
 
II.  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
 1.  Warunkiem zgłoszenia uczniów danej klasy do projektu jest wypełnienie przez Nauczyciela - promotora zespołu, karty zgłoszenia w konkursie. Karty zgłoszenia dostępne są do pobrania pod adresem (link) Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając swój e-mail oraz nr tel. komórkowego/kontaktowego. Zgłoszony ekozespoł liczy co najmniej dwóch uczniów.
2.  Poprzez przesłanie zgłoszenia Nauczyciel oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża akceptację jego postanowień oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
3.  Udział w projekcie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w projekcie. W celu odstąpienia od udziału w Projekcie, należy przesłać treść rezygnacji na adres e-
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
4.  Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a)  powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b)  nie  może  naruszać  praw  osób  trzecich,  w  tym  w  szczególności  dóbr  osobistych  i  praw autorskich (majątkowych i osobistych).
 
III. PRZEBIEG KONKURSU
 1.  Nauczyciele  otrzymują  scenariusz  przeprowadzenia  45-minutowej  lekcji.  Podczas  lekcji  przekazują niezbędną wiedzę, zapoznają uczestników z grami edukacyjnymi, wypełniają wspólnie formularz pytań zamkniętych, informują o pytaniach otwartych i terminach ich wykonania.
2.  Uczestnicy konkursu otrzymują do rozwiązania gry edukacyjne w aplikacji Flash:
a.  Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady - w nowoczesnej sortowni odpadów  
b.  Lider  Elektrorecyklingu  -  na  temat  odzysku  i  recyklingu  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego.  
c.  Kultura segregacji - na temat złotych zasad segregowania odpadów
d.  Liga Elektrorecyklingu  - na temat oszczędności zasobów naturalnych
Gry znajdują się na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl. Udostępniony zostanie także komiks nt. znaczenia prawidłowego postępowania z odpadami w wersji papierowej lub elektronicznej.
3.  Po rozwiązaniu dwóch gier edukacyjnych i przeczytaniu komiksu, każdy zespół uczestników odpowiada na 10 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. Na pytania zamknięte odpowiadamy na formularzu
konkursowym.  Odpowiedzi na pytania otwarte mogą być udzielone w następujących formach:  
Kategoria I:  
Prace plastyczne: plakaty, instalacje artystyczne,
Prace w technice recycl-ART., ekologiczne księgi, inne.
Kategoria II:
Multi-media: audio –wideo pliki mp3, mp4, avi, wmv, prezentacje ppt z lektorem, gry w technice scratch.  
Kategoria III:
Prezentacje ppt/pdf, ankiety, prace pisane tradycyjne.
4.  Odpowiedzi na pytania mogą zostać opracowane indywidualnie przez członków zespołu lub cały zespół wspólnie,  każde  ważne  zgłoszenie  musi  zawierać  co  najmniej  jedną  odpowiedź  na  każde  pytanie konkursowe.  Formularz  odpowiedzi  na  pytania  zamknięte  wysyłamy  e-mailem  lub  razem  z odpowiedziami na pytania otwarte.
5.  Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, którego skład ustali Organizator.
6.  Jury konkursowe oceni nadesłane w terminie regulaminowym prace zgodnie z następującymi kryteriami:
a.  Oryginalność w podjęciu tematu,
b.  Staranność wykonania, estetyka,
c.  Poziom merytoryczny i wiedza uczestników.
7.  Jury przewiduje bonus za pracę zespołową i wysoką różnorodność nadesłanych prac.
8.  Prace należy opisać i wysłać wg załączonego wzoru: nazwa zespołu autorskiego, imiona i nazwiska uczestników, Imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela prowadzącego, Nazwa placówki oświatowej, kategoria  konkursu  na  następujący  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   i/lub  Fundacja  Chlorofil  Ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. 174 01-470 Warszawa
 
IV. PRAWA AUTORSKIE
1.  Uczestnik  przesyłając  prace  na  Konkurs  przenosi  nieodpłatnie  na  Organizatora  bez  ograniczeń czasowych  i  terytorialnych  autorskie  prawa  majątkowe  i  zależne  do  swych  prac  na  wszystkie  pola eksploatacji znanych polskiemu prawu od daty wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:  
a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie,
b)  wprowadzania  prac  w  całości  lub  we  fragmentach  do  pamięci  komputera  oraz  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),  
c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego Partnerów, drukowanych i elektronicznych (internetowych).
 
V. NAGRODY
1.  W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
a) za zajęcie I miejsca wycieczka do jednego z polskich parków narodowych,
b) za zajęcie II miejsca: wizyta studialna do instalacji odzysku/recyklingu
c) za zajęcie III miejsca: wizyta studialna do instalacji odzysku/recyklingu
2.  Oprócz wyżej wymienionych nagród Organizator przyzna 10 wyróżnień. Każda z wyróżnionych osób otrzyma nagrodę rzeczową.
3.  Organizator przyzna również dodatkową nagrodę rzeczową dla twórcy lub twórców najciekawszych prac, wyróżniających się dużą wiedzą i starannością wykonania.
4.  Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla trzech ekozespołów, które zdobędą największą ilość punktów w ogólnopolskiej rozgrywce wirtualnej zbiórki elektrogratów pt: „Liga elektrorecyklingu”.  Rozgrywka odbędzie się w terminie 15.01.2018 – 30.03.2018. Aby wziąć udział w rozgrywce wystarczy wpisać nazwę placówki na karcie wstępnej w grze/aplikacji „Liga elektrorecyklingu”.
5.  Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość  pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
6.  Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.
 
VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1.  Informacja  o  zakończeniu  Konkursu  oraz  o  wynikach  Konkursu  zostanie  umieszczona  na  Stronie Konkursowej najpóźniej w dniu 30 czerwca 2018 r.  
2.  Każdy  ze  Zwycięzców  zostanie  poinformowany  o  wygranej  i  sposobie  jej  odbioru  poprzez  wiadomość mailową  od Organizatora  wysłaną  na  podany  w  zgłoszeniu  adres  e-mail  Uczestnika  do  dnia  30  czerwca 2018r.  
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody przez Zwycięzcę.
 
VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.  Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury.
2.  Reklamacje zawierające umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu  Konkursu  z  niniejszym  Regulaminem  rozpatruje  Organizator.  Rozpatrzeniu  podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Fundacja Chlorofil Ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. 174 01-470 Warszawa.
3.  Reklamacja  powinna  zawierać:  imię,  nazwisko,  adres  korespondencyjny,  dokładny  opis  i  powód reklamacji  oraz  treść  żądania.  Reklamacje  nie  spełniające  powyższych  wymogów  nie  podlegają rozpatrzeniu.  Na  kopercie  należy  umieścić  dopisek  Reklamacja  –  Konkurs  MISTRZ  RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY.
4.  Reklamacje  mogą  być  zgłaszane  w  trakcie  trwania  Konkursu,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców.  Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.  Na  rozpatrzenie  reklamacji  Organizator  ma  14  (czternaście)  dni  roboczych  liczonych  od  daty  jej otrzymania.  O  wyniku  postępowania  reklamacyjnego  Organizator  pisemnie  powiadomi  Uczestnika  Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte  w  jakichkolwiek  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.  Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  przez  cały  okres  trwania  Konkursu  na  Stronie  Internetowej:
WWW.chlorofil.com.pl
3.  Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.
5.  Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
6.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
7.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 
 

 

 

logo PBHUD

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki

 


 

Hajnówka Biega


Rowerzysta na drodze


Lodowisko


Hajnowskie Morsy


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Klub Karate Tradycyjnego

Parkiet Hajnówka lekkoatletyka

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

  • judo
  • kulturystyka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.