OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450) Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań:

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową,

  2. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka,

  3. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,

  4. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

  5. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce,

  6. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 6 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                                                                                                                               Jerzy Sirak

Zgłoszenie członka Komisji

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.