OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019 r. z dnia 06.05.2019r.

Hajnówka, 6 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań:

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.,

  2. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019,

  3. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS,

  4. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w danym konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 24 maja 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Jarosław Grygoruk

Sekretarz

Zgłoszenie czlonka komisji - do pobrania

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.