OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020r.

Hajnówka, 24 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 późn. zm.) Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań:

  1. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020;

  2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;

  3. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce;

  4. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej;

  5. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem;

  6. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;

  7. Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka;

  8. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka;

  9. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach w/w otwartych konkursów ofert. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w danym konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 8 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Jerzy Sirak

Burmistrz

PLIK DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.