Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań z zakresu profilaktyki zakażeń HIV

Centrum zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składania ofert w następujących typach zadań:

typ B – szkolenie certyfikacyjne dla konsultantów – prolongata certyfikatu;

typ C – programy skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań – działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).

Treść ogłoszenia znajdą Państwo w załączeniu.

Termin realizacji zadań: od 1 października do 15 grudnia 2013 r.

Wszelkie druki niezbędne do złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej www.aids.gov.pl w zakładce współpraca
z NGO/ procedury i dokumenty http://www.aids.gov.pl/?page=dotacje&act=doc

Termin składania ofert upływa 12 września o godzinie 15.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań z zakresu profilaktyki zakażeń HIV. Centrum zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składania ofert
w następujących typach zadań:

 

  1. Rodzaj zadań

TYP B
SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE DLA KONSULTANTÓW (prolongata certyfikatu)

Kod: B/SZKOLENIE/13

Przedmiotem konkursu jest organizacja szkolenia certyfikacyjnego dla konsultantów – pracowników telefonów zaufania, poradni itp. czynnie pracujących w poradnictwie w zakresie HIV/AIDS, którym wygasła ważność certyfikatu wydanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności potrzebnych w pracy konsultanta.

Program szkolenia powinien uwzględniać wykłady, warsztaty i superwizję.

Niezbędny zakres tematyczny:

- epidemiologia HIV/AIDS

- aspekty medyczne i diagnostyczne

- poradnictwo w pracy konsultanta

- inne choroby przenoszone drogą płciową

- superwizja

Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem w formie obrony studium przypadku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Szacunkowa wielkość środków na 2013 rok do 10.000,00 zł

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na prowadzenie tego rodzaju działań w 2012 i 2013 roku wyniosła 0 zł

TYP C

PROGRAMY SKIEROWANE DO OSÓB

O ZWIĘKSZONYM POZIOMIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ

Kod: C/MSM/13

Przedmiotem konkursu są działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Celem zadania jest zwiększenie dostępności do rzetelnej informacji
i edukacji nt. dróg przenoszenia zakażenia HIV i innych STI, bezpieczniejszych kontaktów seksualnych, które w efekcie prowadzić będą do zmniejszenia liczby zakażeń HIV w tej grupie odbiorców.

Przykładowe formy działań to:

Projekty powinny odwoływać się i wykorzystywać najnowszą wiedzę nt. chorób przenoszonych drogą płciową w tym HIV/AIDS dostosowaną do specyfiki grupy docelowej ze szczególnym uwzględnieniem takich ryzykownych zachowań jak promiskuityzm i niechęć od stosowania prezerwatyw. Projekt powinien zawierać propozycję jak najbardziej kompleksowej odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby tych środowisk.

Preferowane będą oferty o zasięgu ponawojewódzkim, uwzględniające współpracę między organizacjami pozarządowymi, instytucjami, klubami, portalami społecznościowymi etc.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2013 roku: 90.000,00 zł

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na prowadzenie tego rodzaju działań w 2012 i 2013 roku wyniosła 0 zł

*****************************************************************

  1. Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie w celu udzielenia dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia na realizację zadań z zakresu problematyki HIV/AIDS odbywa się w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Warunkiem przyznania dotacji będzie spełnienie przez Oferenta określonych wymogów, zgodnie z „Procedurami wyboru w roku 2013 realizatorów programów profilaktycznych w ramach Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016” wraz z innymi dokumentami załączonymi do „Procedur…” dostępnymi na stronie internetowej KC ds. AIDS www.aids.gov.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, a także dysponowanie przez Zamawiającego odpowiednimi środkami finansowymi.

 

  1. Termin i warunki realizacji zadania

Oczekiwany termin realizacji zadania: od 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

Warunki realizacji zadania:

Realizatorem zadania może zostać każdy z Oferentów, który spełni łącznie następujące wymagania:

  1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2013 r. do godziny 1500 (decyduje data wpływu do Centrum). Na adres: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa (zgodnie z opisem na kopercie zawartym w „Procedurach wyboru …..” rozdział 3.5).

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb stosowany przy wyborze ofert:

Kryteria oceny ofert:

Termin ogłoszenia wyników konkursu:

26 września 2013 roku na stronie www.aids.gov.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Krajowego Centrum oraz w BIP-ie. Krajowe Centrum ds. AIDS zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.