"Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II"

W dniu 1 kwietnia 2020r. Burmistrz Miasta Hajnówka podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II”. Wniosek miasta Hajnówka został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie 403 521,18 przy dofinansowaniu w kwocie 302 640,87 zł.

Działania:

Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej. W ramach projektu zostanie wykonanych pięć instalacji o łącznej mocy 68,8 kW. Wszystkie budynki, na których będą montowane instalacje należą do Gminy Miejskiej Hajnówka.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii zużywanej na terenie Miasta Hajnówka. Celami szczegółowymi są m.in.: produkowanie rocznie około 61 MWh energii elektrycznej uruchomionych w wyniku projektu; zmniejszenie zużycia energii elektrycznej sieciowej przez 5 budynków publicznych; zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej sieciowej wykorzystywanej przez budynki objęte projektem; poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektów publicznych należących do Miasta Hajnówka i wykorzystywanych na cele działalności opiekuńczo – edukacyjnej poprzez produkcję energii elektrycznej w oparciu o własne instalacje OZE.

Okres realizacji projektu:

Zakończenie zadania planowane jest na koniec kwietnia 2021r.

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Source URL: http://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/622-montaz-indywidualnych-zrodel-energii-elektrycznej-w