Hajnowska oświata rozwija się dzięki projektom dofinansowanym z RPO 2014-2020

18.12.05 projekt

W dniu 28 listopada 2018 roku Pan Burmistrz Jerzy Sirak, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Haliny Nowik, podpisał kolejną umowę na realizację szóstego już projektu oświatowego - pt. „MOJA SZKOŁA”. Projekt jest dofinansowany z Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Wartość projektu wynosi: 1.658.855,28 zł

Dofinansowanie projektu z EU 95%: 1.574.945,28 zł

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r.

Projekt będzie realizowany w trzech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.

Projekt skierowany jest do 239 uczniów II etapu edukacyjnego, w tym niepełnosprawnych oraz 62 nauczycieli.

Projekt przewiduje realizację zajęć:

1) rozwijających kompetencje kluczowe, w tym: dydaktyczno – wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia językowe, doradztwo edukacyjno – zawodowe, wycieczki zawodoznawcze i 14-dniowe warsztaty językowe (obóz),

2) rozwijających kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wyposażenie pracowni, wyjazdy edukacyjne,

3) rozwijających kompetencje cyfrowe dla uczniów, zakup sprzętu TIK,

4) terapię Integracji Sensorycznej (IS) dla uczniów niepełnosprawnych, wyposażenia gabinetu IS w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce,

5) logopedycznych dla uczniów młodszych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych,

6) naukę gry w szachy (dla wszystkich uczniów objętych projektem),

7) podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie: kompetencji cyfrowych, pedagogiki specjalnej i terapii IS II stopnia.

 

Miasto Hajnówka, w ramach rozdania środków unijnych na lata 2014 – 2020, pozyskało do tej pory z Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć i doposażenie placówek oświatowych na kwotę około 4.103.371,40 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 3.688.869,40 zł (95% lub 85%). Pozostałe projekty to:

 

- „WITAMY W PRZEDSZKOLU”, dofinansowany z Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wyniosła: 1.001.838,00 zł

Dofinansowanie projektu z EU 85%: 851.162,00 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 r. – 31.03.2018 r.

Projekt był realizowany w trzech przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce. Skierowany był do 305 dzieci w wieku 3 – 6 lat, w tym niepełnosprawnych oraz 6 nauczycieli i obejmował:

1) utworzenie 39 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu Nr 2 i Przedszkolu Nr 5, w tym wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt multimedialny, meble i pomoce dydaktyczne,

2) utworzenie w Przedszkolu Nr 3 gabinetu do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla dzieci niepełnosprawnych (zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych),

3) organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (terapia IS, zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne),

4) wyposażenie 3 gabinetów logopedycznych w meble, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi,

5) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych sześciu nauczycieli, w zakresie niezbędnym do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami (kurs IS, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej),

6) realizację kółek zainteresowań dla dzieci wykazujących zainteresowania: matematyczne, informatyczne, badawcze i z języka angielskiego, w tym wyjazdy,

7) doposażenie sal dydaktycznych w przeszło 30 komputerów, tablice multimedialne, projektory, ekrany, telewizory oraz pomoce dydaktyczne.

 

- „OTWARTA SZKOŁA”, dofinansowany z Działania 9.1. Rewitalizacja Społeczna i Kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu wynosi: 403.867,50 zł

Dofinansowanie projektu z EU 95%: 382.430,50 zł

Okres realizacji: 03.04.2018 r. - 30.04.2019 r.

Projekt jest realizowany w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.

Projekt skierowany jest do 69 uczniów oraz 38 nauczycieli.

W ramach realizacji projektu pt. "Otwarta szkoła" doposażono w/w placówki w sprzęt multimedialny o wartości przeszło 84.000 zł, w tym 45 laptopów, 2 tablice multimedialne, 2 projektory i dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz pomoce dydaktyczne o wartości 16.680 zł (książki, ćwiczenia słowniki i materiały papiernicze) do prowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego, cyfrowych oraz z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

38 nauczycieli podniesie swoje kompetencje z zakresu TIK, uczestnicząc w specjalistycznym 32 godzinnym szkoleniu, a dodatkowo dwóch nauczycieli informatyki odbędzie szkolenie z zakresu programowania.

 

- „KAŻDY PRZEDSZKOLA MA SZANSĘ NA RÓWNY STRAT”, dofinansowany z Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wynosi: 498.980,00 zł

Dofinansowanie projektu z EU 85%: 423.996,00 zł

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 30.08.2019 r.

Projekt jest realizowany w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do wszystkich dzieci z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, łącznie 110 dzieci. Obejmuje umożliwienie wszystkim przedszkolakom korzystanie z opieki dydaktyczno - wychowawczej w wydłużonym czasie pracy przedszkola, w tym: w dni powszednie z godz. 17.00 na godz. 18.30 (1,5 godziny) i otwarcie w soboty w godz. od 8.00 do 16.00 (8 godzin). Ponadto w ramach projektu rozszerzona została oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 24 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym: dla 11 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12 dzieci posiadających opinie o potrzebie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W ramach projektu został dostosowany plac zabaw do potrzeb dzieci z deficytami poprzez doposażenie i montaż urządzeń terenowych z bezpieczną nawierzchnią. Projekt zakłada również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli z zakresu Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

 

We wrześniu 2018 roku Pan Burmistrz Jerzy Sirak podpisał kolejne dwie umowy na realizację projektów:

- „MOJE PRZEDSZKOLE”, dofinansowany z Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wynosi: 137.253,75 zł

Dofinansowanie projektu z EU 85%: 116.594,75 zł

Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r.

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do 40 dzieci z tej placówki.

Projekt obejmuje organizację zajęć kształtujących i rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe, w tym:

1) dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla 10 dzieci,

2) trzech kółek dla 30 dzieci wykazujących zainteresowania: badawcze, informatyczne i językowe (język angielski),

3) wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie,

4) wyposażenie sal przedszkolnych w meble, sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne na około 90.000 zł.

- „PRZEDSZKOLE NA PIATKĘ”, dofinansowany z Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wynosi: 402.576,87 zł

Dofinansowanie projektu z EU 85%: 339.767,87 zł

Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 30.08.2020 r.

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do 69 dzieci i 7 nauczycieli z tej placówki. Obejmuje:

1) utworzenie 15 nowych miejsc wych. przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, wyposażenie sali (meble, sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne), placu zabaw, zatrudnienie kadry, wyprawka, żywienie dzieci,

2) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 54 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym: zajęcia wspierające rozwój mowy, terapia Integracji Sensorycznej, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia dla dzieci z wadami stóp i terapia ręki oraz wyposażenie gabinetów, zatrudnienie kadry,

3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycielek niezbędnych do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami, w tym z zakresu pedagogiki specjalnej (IS).

Wyżej wymienione projekty (za wyjątkiem projektu pt. "Każdy przedszkolak ma szansę na równy start") zostały opracowane przez pracownika Urzędu Miasta Hajnówka, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli. Natomiast projekt pt. "Każdy przedszkolak ma szansę na równy start" został napisany przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

fot. https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/osiem-nowych-umow-na-realizacje-projektow-z-rpowp.html

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.