Wicerzewodniczący zwołuje obrady XIII sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2019r.

Hajnówka, dnia 9 grudnia 2019 roku

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

BRM.0002.10.2019

MIESZKAŃCY MIASTA HAJNÓWKA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz.1815) zwołuję obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 grudnia 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 listopada 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.

ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

6.2.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,

6.3.

uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020,

6.4.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

6.5.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

6.6.

przyjęcia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”,

6.7.

powierzenia Gminie Czyże realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego,

6.8.

przyjęcia stanowiska w sprawie wyeliminowania szkodliwych emisji wprowadzonych do atmosfery przez zakład Gryfskand Sp. z o.o. Oddział w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych,

6.9.

przyjęcia rezygnacji radnych ze składu Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

Rady Miasta Hajnówka.

7.Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Odpowiedzi na wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.