Zapytanie ofertowe nr PG.271.6.2020 z dnia 27.07.2020 r. na opracowanie i wdrożenie aplikacji natywnej

power                    

      Hajnówka, 27.07.2020r.

PG.271.6.2020

 

Zapytanie ofertowe

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu natywnej aplikacji mobilnej, zawierającej audiodeskrypcję szlaku miejskiego „Spacer po duchową i witalną energię”, oraz moduły lokale gastronomiczne i wydarzenia kulturalne. Każdy z nich stanowić będzie odrębny moduł. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2. Aplikacja będzie składała z trzech odrębnych modułów:

- Moduł miejski szlak turystyczny pn. „Spacer po duchową i witalną energię”, na którym oznaczono 20 punktów, stanowiących atrakcje turystyczne w mieście z audiodeskrypcją. Ma prezentować mapę Hajnówki wraz z ulokowanymi na niej atrakcjami. Każda z nich powinna posiadać krótki opis, zdjęcie obiektu, dane kontaktowe do podmiotu zarządzającego oraz opis w formie audiodeskrypcji przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

- Moduł „Hajnówka kulinarna” - moduł prezentować będzie lokalne gastronomiczne, funkcjonujące na terenie miasta, mające w swojej ofercie m.in. dania regionalne, produkty lokalne,

- Moduł „Hajnówka kulturalna” - moduł prezentować będzie najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe, odbywające się na terenie miasta.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania:   3 miesiące od dnia podpisania umowy,

b) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji usługi.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Emilia Korolczuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. (85) 682 20 16.

4. Kryteria oceny ofert:

a) cena - 80%.

b) doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją o wartości nie mniejszej niż 30 000, 00 zł, potwierdzone stosowanym dokumentem (np. protokół odbioru, referencje) - 20% (za każdą wskazaną aplikację oferent otrzyma 10 pkt).

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

1. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się wykonywaniem zamówień zbliżonych do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w ww. zakresie.

2. Wykonawca wykonał co najmniej 1 aplikację mobilną o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją o wartości nie mniejszej niż 30 000, 00 zł.

Do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

b) doświadczenie w realizacji aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją (załącznik nr 3);

b) parafowany wzór umowy (załącznik nr 4);

c) klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 5).

6. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Odpowiedzi na pytania Oferentów zostaną udzielone zostaną drogą elektroniczną oferentowi, który wystosuje zapytanie oraz poprzez publikację pytań i odpowiedzi na stronie internetowej www.hajnowka.pl, gdzie zostanie zamieszczone niniejsze zapytanie ofertowe. Odpowiedzi na udzielone zostaną na pytania, które wpłynęły nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy)...............................................................................................................................................

9. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z wyodrębnionym podatkiem VAT.

10. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (zał. nr 1), będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

11. Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2020r. do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz oferty - załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2

Doświadczenie w realizacji aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją - załącznik nr 3

Wzór umowy - załącznik nr 4

Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 5

Pytania i odpowiedzi z dn. 28.07.2020r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.2020 r.


 Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.