Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Słowackiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Hajnówka, 04.11.2016r.
BI.6721.1.2014

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka
– dla terenów położonych w rejonie ul.Słowackiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778, z późn.zm.), w związku z art.46, pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.), dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oraz Uchwały Rady Miasta Hajnówka Nr XXXV/259/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r. roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Słowackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 14.11.2016r. do 06.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 207, w godzinach 8.00-15.30.

Zgodnie z art.18 pkt 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2016r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16.11.2016r. (środa) o godzinie 8.00. w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka w sali nr 12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje: o projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Słowackiego, oraz o Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w MPZP.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.), projekt MPZP podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Hajnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2016r. na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.