Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, obejmującego Strategię Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 oraz Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025.

 1. Przebieg konsultacji.

Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, obejmującego Strategię Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 oraz Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 prowadzono na podstawie Uchwały Nr VI/31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Proces prowadzony był zgodnie z Zarządzeniem nr 136/2015 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025.

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 zostały ogłoszone 15 stycznia 2016 r. i trwały do 19 lutego 2016 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej: www.hajnowka.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka, w dzienniku o zasięgu regionalnym – Gazecie Wyborczej. W dniu 9 lutego 2016 r. przeprowadzono otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców. Zawiadomienia o konsultacjach społecznych zostały wysłane do przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji działających w mieście, Radnych Rady Miasta Hajnówka, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Przez cały proces konsultacji z konsultowanymi dokumentami można było zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, Referacie Polityki Gospodarczej pok. 221.

 1. Wynik konsultacji społecznych.

W wyniku postępowania konsultacyjnego na piśmie wpłynęły 34 uwagi, w tym złożono 8 formularzy konsultacyjnych. Najczęściej dotyczyły one propozycji konkretnych zadań lub uzupełnienia zapisów części diagnostycznej dokumentu. W trakcie spotkania konsultacyjnego składano ustne propozycje realizacji różnego rodzaju działań na rzecz miasta. Poziom szczegółowości składanych propozycji był bardzo różny. Część z nich miała charakter ogólny, nadający się do uwzględnienia w konsultowanym dokumencie strategicznym, a część miała charakter bardzo szczegółowy, wykraczający poza ramy tego typu dokumentu. Zgodnie z przyjętym przy opracowywaniu Programu założeniu, całość opracowania ma charakter syntetyczny, a wykaz planowanych do realizacji zadań ma charakter wykazu zadań priorytetowych, stąd w przypadku niektórych uwag nie było uzasadnienia dla ich uwzględnienia.

Na spotkaniu Zespołu ds. opracowania Strategii w dniu 18 marca 2016 r. przyjęto stanowisko w zakresie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonych uwag, zgodnie z poniższą informacją.

Zestawienie zgłoszonych uwag:

 1. Uwagi uwzględnione.

 • Poparcie dla inicjatywy uporządkowania, zagospodarowania i dbałości o tereny zielone w mieście oraz koncepcji „Hajnówki – miasta ogrodów”. Przewiduje się opracowanie koncepcji systemu terenów zielonych w mieście (jako dodatkowe zadanie), zagospodarowanie zielenią różnych miejsc w mieście. Ponadto jak wynika z wykazu zadań w załącznikach inwestycyjnych do Strategii planuje się m.in. rewitalizację parku miejskiego, skwerku przy Urzędzie Miasta.

 • Zagospodarowanie terenu łączącego ul. 3 Maja i ul. Parkową (przy targowicy) na cele handlu produktem lokalnym, pasażu spacerowego i miejsca odpoczynku i spotkań.

 • Uwzględniono częściowe uzupełnienie informacji nt. zakresu działalności Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce w zakresie zajęć i biblioteki literatury białoruskiej.

 • Przyjęcie modyfikacji zapisów w analizie SWOT odnoszących się do pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe na działalność, wskazania jako mocnej strony - funkcjonowania Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej, wskazania jako szansy - rozwoju oferty instytucji kultury oraz innych podmiotów działających w sferze kultury.

 • Dodanie do wykazu priorytetowych zadań propozycji wskazanych przez Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej.

 • Uzupełnienie zapisów diagnozy o informację nt. funkcjonowania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 • Uzupełniono wykaz współorganizowanych przez samorząd imprez o Ogólnopolski Festiwal „Rockowisko Hajnówka”.

 • Uwzględniono uwagę związaną z doprecyzowaniem nazewnictwa i kierunku kształcenia Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej.

 • Uwzględniono uwagę związaną z doprecyzowaniem danych dotyczących Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera.

 1. Uwagi nieuwzględnione.

 • Poparcie dla wykonania murali w mieście; bez uwzględnienia w dokumencie z uwagi na stopień szczegółowości propozycji.

 • Poparcie dla zmiany przeznaczenia budynku biura Forte przy ul. 3 Maja na potrzeby społeczności lokalnej; bez uwzględnienia w dokumencie z uwagi na brak posiadania własności tego obiektu.

 • Poparcie dla dalszej modernizacji ulic miejskich, modernizacji i rozbudowy miejsc rekreacji dzieciom, młodzieży i turystom; zadanie już uwzględnione w ramach wykazu zadań priorytetowych.

 • Nawiązanie współpracy z zespołem roboczym z Niemiec – Frankenwald i wdrożenie jego propozycji w zakresie kompleksowego zastosowania OZE na wybranym/wybranych osiedlach w mieście; brak uzasadnienia technicznego i organizacyjnego dla realizacji tego typu działań na terenie miasta.

 • Z uwagi na syntetyczny charakter opracowania nie uwzględniono propozycji szerszego opisu niektórych funkcjonujących na terenie miasta organizacji.

 • Poparcie dla podkreślenia dużego znaczenia i rangi osób przygotowujących projekty o dofinansowanie; bez uwzględnienia w dokumencie z uwagi na stopień szczegółowości propozycji.

 • Poparcie dla propozycji wprowadzenia do parku, na skwery postaci zwierząt; bez uwzględnienia w dokumencie z uwagi na stopień szczegółowości propozycji.

 • Z uwagi na syntetyczny charakter opracowania nie uwzględniono propozycji uzupełnienia dokumentu o szczegółowe dane statystyczne, m.in. o dane demograficzne, dotyczące podmiotów gospodarczych, edukacji (liczba szkół, uczniów, studentów w każdej kategorii), liczby i rodzaju połączeń z Warszawą (dane te ulegają szybkim zmianom), liczby turystów odwiedzających Hajnówkę, imprezy (nie są prowadzone tego typu statystyki).

 • Poparcie dla uwag zebranych w trakcie spotkania konsultacyjnego, do uwzględnienia w planowanych działaniach samorządu; bez uwzględnienia w dokumencie z uwagi na stopień szczegółowości propozycji.

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.