Konkurs MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

logo Mlodzi Aktywni Skuteczni

 

 

 

 

 

 

01

 

 

REGULAMIN

1. Konkurs MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI ma na celu pobudzenie młodzieży do aktywnego włączenie się w życie społeczności lokalnej, wykorzystania swoich pomysłów, a także szukania własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

3. Uczestnikami konkursu może być młodzież hajnowskich szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie może wziąć udział grupa min. 4 osób, tzw. grupa inicjatywna, która posiada ciekawy i oryginalny pomysł aktywizujący środowisko lokalne.

Konkurs jest adresowany do tych, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać społecznie.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia grupy inicjatywnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 31 października 2013 r. Na formularzu należy pokrótce opisać pomysł grupy na inicjatywę młodzieżową.

Ta sama osoba może się zgłosić w ramach tylko jednej grupy inicjatywnej.

Do zgłoszenia grupy nieformalnej każdy członek grupy powinien dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) oraz jeśli nie ukończył 18 lat Zgodę rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie (załącznik nr 3).

5. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy przygotowane, realizowane i koordynowane przez grupę młodych ludzi z myślą o Hajnówce i hajnowskiej społeczności.

Zgłaszany projekt powinien być skierowany do mieszkańców Hajnówki, wprowadzać pozytywną zmianę w życiu lokalnej społeczności, odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska i poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności.

Odbiorcami projektów realizowanych przez młodzież mogą być osoby w dowolnym przedziale wiekowym. Grupy inicjatywne mogą skierować swoje projekty zarówno do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, jak i osób w średnim wieku czy seniorów.

Realizacja wybranych inicjatyw może się rozpocząć najwcześniej 01 stycznia 2014 r. i muszą się zakończyć do 30 czerwca 2014 r.

6. Organizator zaprosi przedstawicieli każdej zgłoszonej grupy do udziału w dwóch warsztatach, które pomogą przenieść pomysł na wniosek.

7. Po zakończeniu warsztatów każda grupa inicjatywna opisze swój pomysł na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 25 do 30 listopada 2013 r.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona wstępnej oceny złożonych wniosków.

9. Wnioski, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub będą zawierały nieprawdziwe informacje/dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

10. Każda grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł na inicjatywę młodzieżową podczas Forum Inicjatyw Młodzieżowych, które odbędzie się w grudniu 2013 r. Po zakończeniu prezentacji Komisja będzie miała możliwość zadawania dodatkowych pytań.

11. Ostateczną decyzję o wyborze projektów do realizacji podejmie Burmistrz Miasta Hajnówka biorąc pod uwagę opinię Komisji. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Forum Inicjatyw Młodzieżowych.

12. Trzy najciekawsze inicjatywy młodzieżowe otrzymają wsparcie organizacyjne i finansowe Urzędu Miasta Hajnówka w ich realizacji. Maksymalna kwota wsparcia finansowego z budżetu miasta Hajnówka wynosi 3 000,00 zł.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru mniej niż trzech projektów, które otrzymają wsparcie.

14. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w hajnowskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz na stronie internetowej www.hajnowka.pl

15. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

 Burmistrz Miasta Hajnówka

PLIKI DO POBRANIA:

I etap

Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie grupy inicjatywnej do udziału w konkursie MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

Załącznik Nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Załącznik Nr 3 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie*

II etap

Załącznik Nr 4 - Wniosek zgłoszenia inicjatywy młodzieżowej do konkursu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

 

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.