Rusza kolejna edycja projektu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI!!

mas

Regulamin konkursu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI 2017

1. Konkurs MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI 2017 ma na celu pobudzenie młodzieży do aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej, wykorzystania swoich pomysłów, a także szukania własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.
2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie hajnowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenie udziału może złożyć grupa min. 4 osób, tzw. grupa inicjatywna, która posiada ciekawy i oryginalny pomysł aktywizujący środowisko lokalne.
Konkurs jest adresowany do tych, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać społecznie.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia grupy inicjatywnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do sekretariatu Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 27 września 2017 r. W formularzu należy w skrócie opisać pomysł grupy na inicjatywę młodzieżową.
Ta sama osoba może się zgłosić w ramach tylko jednej grupy inicjatywnej.
Do zgłoszenia grupy nieformalnej każdy członek grupy powinien dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) oraz jeśli nie ukończył 18 lat Zgodę rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie (załącznik nr 3).
5. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy przygotowane, realizowane i koordynowane przez grupę młodych ludzi z myślą o Hajnówce i hajnowskiej społeczności.
Zgłaszany projekt powinien być skierowany do mieszkańców Hajnówki, wprowadzać pozytywną zmianę w życiu lokalnej społeczności, odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska lub poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności.
Odbiorcami projektów realizowanych przez młodzież mogą być osoby w dowolnym przedziale wiekowym. Grupy inicjatywne mogą skierować swoje projekty zarówno do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, jak i osób w średnim wieku czy seniorów.
Realizacja wybranych inicjatyw może się rozpocząć najwcześniej 23 października 2017 r. i musi się zakończyć do 22 grudnia 2017 r.
6. Organizator zaprosi przedstawicieli każdej zgłoszonej grupy do udziału w warsztatach, które pomogą w zaplanowaniu wszystkich szczegółów zgłoszonego projektu i wypełnieniu wniosku. Warsztaty odbędą się w dniu 10 października 2017 r.
7. Po zakończeniu warsztatów każda grupa inicjatywna opisze swój pomysł na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie do 16 października 2017 r. Wnioski mogą zgłaszać tylko grupy, które w wyznaczonym terminie złożyły zgłoszenie grupy inicjatywnej i brały udział w warsztatach.
8. Wnioski, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub będą zawierały nieprawdziwe informacje/dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona oceny złożonych wniosków.
10. Każda grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł na inicjatywę młodzieżową przed Komisją Konkursową. Po zakończeniu prezentacji Komisja będzie miała możliwość zadawania dodatkowych pytań.
11. Ostateczną decyzję o wyborze projektów do realizacji podejmie Burmistrz Miasta Hajnówka biorąc pod uwagę opinię Komisji. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 października 2017 roku.
12. Trzy najciekawsze inicjatywy młodzieżowe otrzymają wsparcie organizacyjne i finansowe Urzędu Miasta Hajnówka w ich realizacji. Maksymalna kwota wsparcia finansowego z budżetu miasta Hajnówka wynosi 3 000,00 zł.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru mniej niż trzech projektów, które otrzymają wsparcie.
14. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hajnowka.pl.
12. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

Zgłoszenie grupy inicjatywnej do udziału w konkursie MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie

Wniosek zgłoszenia inicjatywy młodzieżowej do konkursu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.