Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ogłasza nabór na wolne stanowisko Samodzielny Referent ds. administracji w dziale Remontowo- Eksploatacyjnym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Samodzielny Referent ds. administracji w dziale Remontowo- Eksploatacyjnym

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej

 

1.Wymagania niezbędne:

1)Obywatelstwo polskie

2)Wykształcenie wyższe

3)Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

5)Nieposzlakowania opinia

6)Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków

7)Znajomość przepisów związanych z zarządzaniem i gospodarką nieruchomościami

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)Znajomość technik pracy biurowej

2)Biegła obsługa komputera i programów komputerowych

3)Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego

4)Umiejętność współpracy w zespole oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

5)Wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność i skuteczna komunikacja

6)Obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań

3. Mile widziane:

1)doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie w pracy w administracji publicznej

2)doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)koordynowanie prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości

2)prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji związanej z nieruchomością

3)kontrolowanie i egzekwowanie utrzymania w należytym stanie, porządku, czystości pomieszczeń i urządzeń oraz otoczenia

4)organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych

5)przejmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, tworzenie umów najmu lokali

6)nadzór nad wykonywaniem umów najmu na nieruchomości

7)współpraca w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, w tym w zakresie ewentualnych odszkodowań, z odpowiednią jednostką zajmującą się ubezpieczeniami

 

5.Informacja o warunkach pracy:

1)zatrudnienie na umowę o pracę,

2)pełny wymiar czasu pracy,

3)praca w siedzibie ZGM Hajnówka oraz na terenie administrowanym przez zakład

4)praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

5)obsługa urządzeń biurowych

6)bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów

7)praca pod presją czasu

6.Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

7.Wymagane dokumenty:

1)curriculum vitae

2)list motywacyjny,

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4)kserokopia dyplomu ukończenia szkoły,

5)kserokopie dokumentów poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

6)kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy)

7)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

8)oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

8.Termin i miejsce składania ofert.

1)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce lub pocztą na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 6, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. administracji w dziale Remontowo- Eksploatacyjnym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej".

2)Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 03.08.2020r. do dnia r. 17.08.2020 r. do godziny 14 ⁰⁰ (decyduje data wpływu do ZGM).

Oferty, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:

1)Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do następnego etapu konkursu, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2)Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka i Biuletynie Informacji Publicznej UM Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

3)Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Księgowo-Organizacyjnym przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o stanowisko        

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - załącznik 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

 

                                                                    

                   Dyrektor

                                                                                            mgr inż. Anatol Łapiński

                                                                                                  

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.