Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty

1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Do wniosku załącza się dokumenty:

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,

- kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez instruktora praktycznej nauki zawodu (tj. pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy), kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

Kwalifikacje instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu określone zostały w § 10 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.).

- dokument potwierdzający zatrudnienie u pracodawcy, instruktora praktycznej nauki zawodu, prowadzącego przygotowanie zawodowe młodocianego,

- kopię świadectwa pracy młodocianego w przypadku gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, została rozwiązana z młodocianym przed upływem okresu na jaki została zawarta, a młodociany kontynuował naukę zawodu u innego pracodawcy,

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego została rozwiązana z winy pracodawcy.

- kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis,

- zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

- oświadczenie o ogólnej wartości kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego oraz o wartości pomocy de minimis otrzymanej z OHP jako refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego. 

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Kto może złożyć wniosek

Pracodawca, u którego młodociany odbywał przygotowanie zawodowe.

Wniosek składa się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

- Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter)

- sekretariat urzędu, pokój 219,

W dniach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 122 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udzielane podmiotowi który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w:

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

2. Kwalifikacje wymagane od instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu, określa § 10 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i powinny być one zgodne jak poniżej:

I. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

II. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny (jak w p-kcie 1 powyżej) oraz posiadać:

▪▪ świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub

▪▪ świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub

▪▪ świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub

▪▪ dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

III. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu (dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli), powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

3. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

- do 8081 zł w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego, jeśli spełnione zostały łącznie poniższe warunki:

- pracodawca zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- pracodawca lub osoba zatrudniona u pracodawcy albo osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

- wniosek został złożony w terminie nieprzekraczalnym 3 miesięcy, od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.

4. UWAGA: O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. W przypadku zawarcia umowy z młodocianym zamieszkałym w mieście Hajnówka pracodawca informuje o tym Burmistrza miasta Hajnówka.

5. Od dnia 1 września 2017r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest nie jak dotychczas na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lecz na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

6. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29

Formularze do pobrania:

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

- rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.