Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia);

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ;

4. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa - zamiast kopii mapy ewidencyjnej - w przypadku uzyskiwania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli. Mapa powinna być sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć polegających na uzyskiwaniu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w pkt 6.

7. Dowód opłaty skarbowej.

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Opłata skarbowa:

1. 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie.

Termin załatwiania sprawy:

Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskania opinii, uzgodnień...), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

II piętro, pokój nr 219- Sekretariat

w dniach od poniedziałku do piąku od godz. 7:30 do 15:30

informacje dodatkowe- pokój nr 202, II piętro, tel. 85 682 20 14,

Tryb odwoławczy

  1. Na postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie przysługuje zażalenie.

  2. Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

  3. Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Podczas prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej organ wydajacy decyzję zwraca się o uzyskanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to przed wydaniem decyzji środowiskowej organ wydajacy decyzję uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Formularze do pobrania

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.