Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
Do wniosku dołącza się:
• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Sposób załatwiania sprawy:

1) nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
2) odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

b) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

II piętro, pokój nr 219- Sekretariat

w dniach od poniedziałku do piąku od godz. 7:30 do 15:30

informacje dodatkowe- pokój nr 202, II piętro, tel. 85 682 20 14,

 

Termin załatwiania sprawy:

Sprawa załatwiana jest e terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia złożenia wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Opłata skarbowa:

1) Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50 PLN

2) Opłata za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej: 25 PLN

3) Opłata za wydanie pełnomocnictwa: 17 PLN

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Formularze do pobrania:

Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków.doc [28 KB]

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc [29 KB]

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalnosci regulowanej.doc [27 KB]

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

 

Sport

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.