Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

1. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

2. Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
Do wniosku dołącza się:
• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

3. Sposób załatwiania sprawy:

1) nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

II piętro, pokój nr 219- Sekretariat

w dniach: w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00,

od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

informacje dodatkowe- pokój nr 202, II piętro, tel. 85 682 20 14,

5. Termin załatwiania sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia złożenia wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

6. Opłata skarbowa:

1) Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50 PLN

2) Opłata za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej: 25 PLN

3) Opłata za wydanie pełnomocnictwa: 17 PLN

7. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

8. Formularze do pobrania

1. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Hajnówka,

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3. wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.