Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  Dotyczy podmiotów takich jak zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe itp. oraz osób fizycznych, jeśli drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW Dotyczy osób fizycznych, jeśli drzewa lub krzewy usuwane są na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW


Dotyczy podmiotów takich jak zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe itp. oraz osób fizycznych, jeśli drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Miejsce złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Sekretariat Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka, II piętro, pokój nr 219

Wniosek może złożyć:
1) posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, i 1579), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
    Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r, poz. 1892);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
    Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także, w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących właścicielem urządzeń.
    Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
5) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
6) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
7) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
5. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.
Sposób załatwienia sprawy
decyzja administracyjna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.)

Opłata skarbowa:
wydanie decyzji administracyjnej- nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki do pobrania

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

Dotyczy osób fizycznych, jeśli drzewa lub krzewy usuwane są na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Miejsce złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Sekretariat Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka, II piętro, pokój nr 219
Wniosek może złożyć:
właściciel nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko właściciela nieruchomości
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
3) rysunek, mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów
2. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest więcej niż jedna osoba.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.
Sposób załatwienia sprawy:
milczące załatwienie sprawy- oznaczające zgodę na usunięcie;
wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub
wydanie decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu- oznaczające odmowę usunięcia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.)

Informacje dla składającego:
1. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016. 2134 j.t. ze zm.) tj. Burmistrza Miasta Hajnówka, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew.
2. Z oględzin sporządza się protokół.
3. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Miasta Hajnówka może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, Burmistrz Miasta Hajnówka w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
5. Nałożenie obowiązku, uzupełnienia, przerywa bieg terminu.
6. Burmistrz Miasta Hajnówka, może przed upływem terminu, wydać na wniosek właściciela, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz Miasta Hajnówka, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Opłata skarbowa:
zgłoszenie- nie podlega opłacie skarbowej
wydanie zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł*
*Zgodnie z częścią III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827tj.), za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł;

Załączniki do pobrania

 

 

Informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów znaleźć można na poniższej stronie:

https://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.