Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  Dotyczy podmiotów takich jak zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe itp. oraz osób fizycznych, jeśli drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW Dotyczy osób fizycznych, jeśli drzewa lub krzewy usuwane są na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW


Dotyczy podmiotów takich jak zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe itp. oraz osób fizycznych, jeśli drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Miejsce złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Sekretariat Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka, II piętro, pokój nr 219

Wniosek może złożyć:
1) posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, i 1579), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
    Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r, poz. 1892);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
    Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także, w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących właścicielem urządzeń.
    Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
5) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
6) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
7) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
5. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.
Sposób załatwienia sprawy
decyzja administracyjna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.)

Opłata skarbowa:
wydanie decyzji administracyjnej- nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki do pobrania

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

Dotyczy osób fizycznych, jeśli drzewa lub krzewy usuwane są na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Miejsce złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Sekretariat Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka, II piętro, pokój nr 219
Wniosek może złożyć:
właściciel nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko właściciela nieruchomości
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
3) rysunek, mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów
2. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest więcej niż jedna osoba.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.
Sposób załatwienia sprawy:
milczące załatwienie sprawy- oznaczające zgodę na usunięcie;
wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub
wydanie decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu- oznaczające odmowę usunięcia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.)

Informacje dla składającego:
1. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016. 2134 j.t. ze zm.) tj. Burmistrza Miasta Hajnówka, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew.
2. Z oględzin sporządza się protokół.
3. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Miasta Hajnówka może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, Burmistrz Miasta Hajnówka w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
5. Nałożenie obowiązku, uzupełnienia, przerywa bieg terminu.
6. Burmistrz Miasta Hajnówka, może przed upływem terminu, wydać na wniosek właściciela, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz Miasta Hajnówka, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Opłata skarbowa:
zgłoszenie- nie podlega opłacie skarbowej
wydanie zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł*
*Zgodnie z częścią III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827tj.), za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł;

Załączniki do pobrania

 

 

Informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów znaleźć można na poniższej stronie:

https://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.