Stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny,

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia (jeśli uczy się poza miastem Hajnówka)

 Kto może złożyć wniosek

-  rodzice niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły

 Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

 Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

 Termin załatwiania sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

 Miejsce złożenia dokumentów

- w szkołach, na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,

- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter) w przypadku gdy uczeń lub słuchacz kolegium uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).

 Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 Inne informacje

1. Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania.

Przekroczenie kryterium dochodowego nawet jeśli w rodzinie występuje jedna lub kilka z wyżej wymienionych okoliczności nie daje podstaw do przyznania stypendium.

2. Wnioski składa się w terminie od 1 do 15 września bieżącego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składane są w terminie od 1 do 15 października br. (gdyż słuchacze kolegium, rok szkolny rozpoczynają od 1 października)

 3. Dochód w rodzinie ucznia, który uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę.

Wykazać należy dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia bieżącego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu wykazuje się dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany tj. z września br.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Dochód ten pomniejsza się o opłacaną miesięcznie składkę KRUS.

Każdy z członków rodziny, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie swoich dochodów. Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Dochody które należy wykazać:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,

- emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,

- świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,

- otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób,

- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,

- pomoc pieniężna z tytułu stanowienia rodziny zastępczej,

- zasiłek dla bezrobotnych, stażowe,

- osoba nie zarejestrowana lub zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza na potwierdzenie pisemne oświadczenie,

- na potwierdzenie posiadania użytków rolnych załącza się zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych,

- potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,

- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego,

- pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.

Dochody należy pomniejszyć o: - podatek dochodowy od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne,

- alimenty świadczone na rzecz innych osób.

5. Do dochodu nie wlicza się:

- zasiłku celowego,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty,

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w  ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

- nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podst. Art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów.

6. Dochody z działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o wysokości:

- przychodu

- kosztów uzyskania przychodu

- różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne

- należnego podatku

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS. Dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w oświadczeniu.

7. Stypendium szkolne od dnia 01.09.2019r. będzie przysługiwało:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

8. Zwrot wydatków edukacyjnych w ramach stypendium

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Wydatki edukacyjne zwracane będą wnioskodawcy:

- w kasie urzędu lub

- na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy wnioskodawcy,

na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

9. Wydatki edukacyjne podlegające zwrotowi (lista do pobrania)

10. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, parter, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Załączniki do pobrania:

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.