Stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny,

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia (jeśli uczy się poza miastem Hajnówka)

 Kto może złożyć wniosek

-  rodzice niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły

 Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

 Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

 Termin załatwiania sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

 Miejsce złożenia dokumentów

- w szkołach, na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,

- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter) w przypadku gdy uczeń lub słuchacz kolegium uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).

 Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 Inne informacje

1. Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania.

Przekroczenie kryterium dochodowego nawet jeśli w rodzinie występuje jedna lub kilka z wyżej wymienionych okoliczności nie daje podstaw do przyznania stypendium.

2. Wnioski składa się w terminie od 1 do 15 września bieżącego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składane są w terminie od 1 do 15 października br. (gdyż słuchacze kolegium, rok szkolny rozpoczynają od 1 października)

 3. Dochód w rodzinie ucznia, który uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę.

Wykazać należy dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia bieżącego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu wykazuje się dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany tj. z września br.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Dochód ten pomniejsza się o opłacaną miesięcznie składkę KRUS.

Każdy z członków rodziny, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie swoich dochodów. Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Dochody które należy wykazać:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,

- emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,

- świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,

- otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób,

- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,

- pomoc pieniężna z tytułu stanowienia rodziny zastępczej,

- zasiłek dla bezrobotnych, stażowe,

- osoba nie zarejestrowana lub zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza na potwierdzenie pisemne oświadczenie,

- na potwierdzenie posiadania użytków rolnych załącza się zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych,

- potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,

- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego,

- pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.

Dochody należy pomniejszyć o: - podatek dochodowy od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne,

- alimenty świadczone na rzecz innych osób.

5. Do dochodu nie wlicza się:

- zasiłku celowego,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty,

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w  ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

- nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podst. Art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów.

6. Dochody z działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o wysokości:

- przychodu

- kosztów uzyskania przychodu

- różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne

- należnego podatku

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS. Dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w oświadczeniu.

7. Stypendium szkolne od dnia 01.09.2019r. będzie przysługiwało:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

8. Zwrot wydatków edukacyjnych w ramach stypendium

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Wydatki edukacyjne zwracane będą wnioskodawcy:

- w kasie urzędu lub

- na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy wnioskodawcy,

na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

9. Wydatki edukacyjne podlegające zwrotowi (lista do pobrania)

10. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, parter, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Załączniki do pobrania:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.