Od 1 do 15 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Dodane przez e.zubrycka - czw., 25/08/2022 - 12:36

Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2022 r., ustawowy wyjątek to słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2022 r.

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o stypendium szkolne można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 600 zł netto na osobę.

Stypendium szkolne  przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:  

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,       
 • pełnoletni uczeń,            
 • dyrektor szkoły

Wnioski przyjmowane są w:

 • szkołach na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,
 • Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka (pokój 11, parter), w przypadku gdy uczeń uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).

Jeśli uczeń uczy się poza miejscem zamieszkania wówczas do wniosku należy załączyć zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające naukę ucznia w danej szkole. Zaświadczenie powinno zawierać informację czy szkoła jest placówką publiczną, niepubliczną.

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 • świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenie rodzicielskie;
 • alimenty otrzymywane, alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 • dodatek mieszkaniowy;
 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Urzędu Pracy;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu lub odmowie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).
Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł,  dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2022 r.;
 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu :

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • dodatku energetycznego, zasiłku celowego;   
 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
 • świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270); zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).


ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.
Wydatki zwracane będą na podany we wniosku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.
Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.
        
Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2022r., na rok szkolny 2022/2023.  

WYKAZ  ZAKUPÓW  EDUKACYJNYCH  ZA KTÓRE DOKONYWANY JEST ZWROT  W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO :

 • podręczników, lektur, ćwiczeń, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 • materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,
 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 • okularów korygujących wzrok,
 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na  pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),
 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe,  mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.
 • zwrot kosztów korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia oraz zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół średnich oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności: koszty zakwaterowania w internacie, bursie, koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu, koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej, koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.

Refundacji nie podlegają: podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa i komputera, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody, kamera internetowa, głośniki, słuchawki.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ  O STYPENDIUM  PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Wnioski dostępne są:  

 • na stronie internetowej urzędu,
 • w hajnowskich szkołach,
 • w Zespole Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka.

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Hajnówka

Strony w dziale: