Pomoc finansowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym

Dodane przez e.zubrycka - pt., 26/08/2022 - 09:45

W szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Hajnówka, do dnia 8 września 2022r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – „Wyprawka szkolna”, na rok szkolny 2022/2023

Do wyprawki uprawnieni są wyłącznie uczniowie posiadający :

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.  10  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016r.  –  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1148 z późn. zm.)   lub
 • orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  o  którym  mowa  w  art. 312  ust.1 ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016 r.  – Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz.1287),

ze szkół i klas, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

 1. uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7 rozporządzenia, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
 2. uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do  kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7 rozporządzenia, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty:

1.  225 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9 rozporządzenia, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

2.  390 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7 rozporządzenia, uczęszczającego:

 • w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
 • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia.

3.  445 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7 rozporządzenia, uczęszczającego do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim, technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX, ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy I, dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych refundowany jest na podstawie:

 • faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,
 • rachunku,
 • paragonu,
 • oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku jeśli zakup potwierdzany jest oświadczeniem, należy w nim zawrzeć informację że rozliczenie wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych następuje tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest zwracany prawnym opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom, do wysokości przysługującej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznawanie powyższej pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.


Urząd Miasta Hajnówka
Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Strony w dziale: