na zielonym tle nazwa doumentu logotypy gmin Powiatu Hajnowskiego oraz zdjęcie Puszczy Bialowieskiej z lotu ptaka

Kategoria

Hajnówka, dn. 06.09.2023 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Hajnówka

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami).

zawiadamiam

o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt ,,Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opiniami organów właściwych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego) będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach 06.09.2023 r. do 27.09.2023 r. na stronie internetowej https://www.hajnowka.pl/

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego, udostępnionego poprzez link znajdujący się w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider jednostek samorządu terytorialnego tworzących Partnerstwo - Burmistrz Miasta Hajnówka.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu (tj. po 27.09.2023 r.) nie będą rozpatrywane.
Link do formularza uwag: https://forms.office.com/e/xLCQJQq73N

Załączniki:

  1. Projekt „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030

  2. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2030”

  3. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

  4. Opinia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

 

Załączniki

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/konsultacje-spoleczne/4208-strategiczna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko-do-projektu