REGULAMIN konkursu „Kuźnia reklamy – Dlaczego kocham swoje miasto Hajnówkę?”

Dodane przez e.rynkowska - śr., 21/04/2021 - 13:27

Kuźnia reklamy – Dlaczego kocham swoje miasto Hajnówkę?”

Cel konkursu:

 • Uczczenie obchodów 70–lecia nadania praw miejskich Hajnówki

 • Zachęcenie dzieci i rodziców do czynnego zainteresowania się tematem swojego miasta

 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i innych, innowacyjnych rozwiązań wizualnego obrazu

Idea przedsięwzięcia:

Ukazanie wyjątkowości miasta Hajnówki, a w szczególności:

 • Hajnówka - miastem wielokulturowości i bogatych tradycji,

 • Hajnówka - miastem o szczególnym położeniu -„Bramą do Puszczy Białowieskiej”,

 • Hajnówka - miastem twórcy Żubra Pompika, pana Tomasza Samojlika,

 • Hajnówka - miastem miejsc znanych i tych mniej znanych,

 • Hajnówka - miastem…

Zasady konkursu:

 1. W terminie do 21 maja 2021r. należy wykonać „reklamę” Hajnówki w wybranej kategorii:

 • Plakat - reklama

 • format A1 ‒ 594 x 841 mm – wielkość minimalna,

 • technika dowolna - można wykorzystać zdjęcia, pocztówki, rysunki, wycinki z gazet itp. (bez użycia materiałów sypkich, kruchych i nietrwałych)

 • Prezentacja PowerPoint - reklama

 • 15- 20 slajdów

 • Nagranie wideo - reklama

 • czas nagrania – 4 - 5 minut

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i rodziców /opiekunów prawnych z hajnowskich przedszkoli

 • po 5 zgłoszeń z każdej placówki

 • docenione będą reklamy, ze wspólnym i zauważalnym nakładem pracy dzieci i rodziców !

 1. Składanie prac konkursowych:

 • Plakaty - należy dostarczyć do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, ul. Rzeczna 3 w terminie do 21 maja 2021r.

 • Prezentacje PowerPoint i nagrania wideo należy wgrać na kanał YouTube na www.youtube.pl. i przesłać link do materiału na e-mail: wolkj@poczta.onet.pl do 21 maja 2021r.

 • Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką – Załącznik Nr 1 oraz dołączyć druk „Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych” – Załącznik Nr 2

 1. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Jolanta Wołkowycka, telefon 660732522, e-mail - wolkj@poczta.onet.pl

 2. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 3. O wynikach konkursu, terminie i sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.

 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora: na stronie internetowej Organizatora (www.przedszkole3.hajnowka.pl ); promocji konkursu: wyeksponowania prac na wystawie w Hajnowskim Domu Kultury lub w innym, wybranym przez organizatora miejscu w Hajnówce.

 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

 4. Organizator nie zwraca prac.

 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.

Organizatorzy:

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

Osoby koordynujące:

Urszula Kiryluk, Justyna Karpiuk, Elżbieta Wołkowycka, Jolanta Wołkowycka


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata-70-lat-praw-miejskich-hajnowki/1185-regulamin-konkursu-kuznia-reklamy-dlaczego