Wyprawka szkolna 2023/2024

Dodane przez administrator - pon., 04/09/2023 - 12:07

Kategoria

Pomoc finansowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym

Do dnia 8 września 2023r. w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Hajnówka, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – „Wyprawka szkolna”, na rok szkolny 2023/2024.

Pomoc udzielana jest na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom:

- słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz.1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje:

1) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7 powyższego rozporządzenia, uczęszczającym do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9 powyższego rozporządzenia, uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7 powyższego rozporządzenia, uczęszczającym do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas III–VI dotychczasowej

sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

 

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż:

1) 445 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7 powyższego rozporządzenia, uczęszczającego do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej

szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej

szkole muzycznej II stopnia.

2) 390 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7 powyższego rozporządzenia, uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

3) 225 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9 powyższego rozporządzenia, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Zwrot kosztów indywidualnego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych refundowany jest na podstawie:

- faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,

- rachunku,

- paragonu lub

- oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

W przypadku jeśli zakup potwierdzany jest oświadczeniem, należy w nim zawrzeć informację że rozliczenie wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych następuje wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025).

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu zwraca się opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego:

- imię (imiona) i nazwisko ucznia;

- nazwę i adres siedziby szkoły,

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024,

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu,

- datę zakupu,

- podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu, wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT

i listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

Załącznik:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. z 2023r. poz. 1046).

 

Urząd Miasta Hajnówka

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Strony w dziale: