Kategoria

Hajnówka, 2022.06.07

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. Poz. 503 t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Hajnówka Uchwały Nr XXXV/276/22 z dnia 11 maja 2022 roku, o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 ust 1, pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w Studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w Studium. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres mailowy: hajnowka@hajnowka.pl, ustnie do protokołu lub osobiście na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 219 (sekretariat), w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-276-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2022r/#uchwala-nr-xxxv-ukosnik-276-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2022r

Burmistrz Miasta Hajnówka

Załączniki

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/planowanie-przestrzenne/2565-obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-studium