Kategoria

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Hajnówka, 27.07.2020r.

PG.271.6.2020

 

Zapytanie ofertowe

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu natywnej aplikacji mobilnej, zawierającej audiodeskrypcję szlaku miejskiego „Spacer po duchową i witalną energię”, oraz moduły lokale gastronomiczne i wydarzenia kulturalne. Każdy z nich stanowić będzie odrębny moduł. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2. Aplikacja będzie składała z trzech odrębnych modułów:

- Moduł miejski szlak turystyczny pn. „Spacer po duchową i witalną energię”, na którym oznaczono 20 punktów, stanowiących atrakcje turystyczne w mieście z audiodeskrypcją. Ma prezentować mapę Hajnówki wraz z ulokowanymi na niej atrakcjami. Każda z nich powinna posiadać krótki opis, zdjęcie obiektu, dane kontaktowe do podmiotu zarządzającego oraz opis w formie audiodeskrypcji przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

- Moduł „Hajnówka kulinarna” - moduł prezentować będzie lokalne gastronomiczne, funkcjonujące na terenie miasta, mające w swojej ofercie m.in. dania regionalne, produkty lokalne,

- Moduł „Hajnówka kulturalna” - moduł prezentować będzie najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe, odbywające się na terenie miasta.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania:   3 miesiące od dnia podpisania umowy,

b) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji usługi.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Emilia Korolczuk, e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl, tel. (85) 682 20 16.

4. Kryteria oceny ofert:

a) cena - 80%.

b) doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją o wartości nie mniejszej niż 30 000, 00 zł, potwierdzone stosowanym dokumentem (np. protokół odbioru, referencje) - 20% (za każdą wskazaną aplikację oferent otrzyma 10 pkt).

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

1. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się wykonywaniem zamówień zbliżonych do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w ww. zakresie.

2. Wykonawca wykonał co najmniej 1 aplikację mobilną o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją o wartości nie mniejszej niż 30 000, 00 zł.

Do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

b) doświadczenie w realizacji aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym z audiodeskrypcją (załącznik nr 3);

b) parafowany wzór umowy (załącznik nr 4);

c) klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 5).

6. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.korolczuk@hajnowka.pl. Odpowiedzi na pytania Oferentów zostaną udzielone zostaną drogą elektroniczną oferentowi, który wystosuje zapytanie oraz poprzez publikację pytań i odpowiedzi na stronie internetowej www.hajnowka.pl, gdzie zostanie zamieszczone niniejsze zapytanie ofertowe. Odpowiedzi na udzielone zostaną na pytania, które wpłynęły nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy)...............................................................................................................................................

9. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z wyodrębnionym podatkiem VAT.

10. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (zał. nr 1), będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

11. Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2020r. do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).

 

 

 Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Jerzy Sirak

 

Załączniki

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-hajnowka-dostepna-program-dostepnosci-miasta-w-sferach-kultury-i-turystyki-19