Ważne - zmiany w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Dodane przez e.zubrycka - pon., 12/09/2022 - 12:52

Kategoria

W dniu 17 sierpnia 2022 r. na sesji Rady Miasta Hajnówka podjęte zostały uchwały o objęciu od 1 stycznia 2023 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie wielolokalowej tj. lokali handlowo-usługowych w blokach mieszkalnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/299/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości właściciel (w tym zarządca nieruchomości mieszanej) zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady (tzw. lokale użytkowe).

Jakie są stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych dla przedsiębiorców objętych systemem?

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zabudowie wielolokalowej, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla części niezamieszkałej ustalono następujące stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności:

 1. za worek 60l- 8,50zł
 2. za worek 80l- 11,50zł
 3. za worek 120l- 17,00zł
 4. za pojemnik 80l- 11,50zł
 5. za pojemnik 120l- 17,00zł
 6. za pojemnik 240l- 34,00zł
 7. za pojemnik 360l- 51,00zł
 8. za pojemnik 1100l- 156,00zł

Opłaty za odbiór odpadów naliczane będą od 1 stycznia 2023 r.

Wybór wielkości pojemnika lub worka do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, należy do właściciela nieruchomości, jednak należy uwzglądnić średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych określone w rozdziale 3 paragrafie 4 pkt. 8 uchwały nr XXI/158/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka np.

 • obiekty i lokale gastronomiczne (z ogródkami przy lokalowymi): sale bankietowe – co najmniej 5 l /miejsce konsumpcyjne/tydzień; pozostałe lokale gastronomiczne - co najmniej 15 l /miejsce konsumpcyjne/tydzień;
 • obiekty handlowe – co najmniej 10 l /pracownika/tydzień;
 • zakłady produkcyjne, przemysłowe, rzemieślnicze, biura, urzędy, lokale usługowe – co najmniej 10 l /pracownika świadczącego pracę na terenie gminy miejskiej Hajnówka/ tydzień.
Co powinien zrobić przedsiębiorca prowadzący działalność w zabudowie wielorodzinnej mieszanej, objętej gminnym systemem?
 1. Rozwiąząć dotychczasową umowę w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych, które będą odbierane w ramach systemu od przedsiębiorców (z wyjątkiem umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności);
 2. Złożyć oświadczenia o ilości wytwarzanych odpadów do zarządców, spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych, którzy złożą stosowną zbiorczą deklarację do Burmistrza Miasta Hajnówka;
 3. Wszystkie niezbędne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami umieszczono poniżej.
Co dla przedsiębiorcy oznacza objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?
 1. Przedsiębiorca objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: nie będzie już zawierał umowy na odbiór odpadów komunalnych, opłatę będzie miał naliczaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela (zarządcę), deklarację za przedsiębiorcę złoży zarządca (Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gosdpodarki Mieszkaniowej)
 2. Objęcie przedsiębiorców gminnym systemem pozwoli na rozwiązanie problemów lokalizacyjnych dla miejsc gromadzenia odpadów. Na nieruchomościach mieszanych zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy objęci systemem będą korzystać ze wspólnych pojemników na odpady i jednego wspólnego miejsca do gromadzenia odpadów.
Jakie odpady powstają przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

U przedsiębiorcy powstają dwa rodzaje odpadów:

 • odpady komunalne, powstające w wyniku bytowania pracowników – te odpady w lokalach w zabudowie wielolokalowej zostaną objęte odbiorem w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności – nie będą objęte systemem, przedsiębiorca musi zapewnić odbiór tych odpadów we własnym zakresie.
Jakie odpady będą odbierane od przedsiębiorców w ramach gminnego systemu?

Od przedsiębiorców w ramach gminnego systemu będą odbierane wyłącznie odpady komunalne, tj.:

 • odpady zmieszane,
 • bioodpady (odpady kuchenne i odpady zielone) z wyjątkiem odpadów gastronomicznych,
 • odpady opakowaniowe w postaci: papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i opakowania szklane.

UWAGA!

Właściciele pozostałych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne nadal zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz do segregacji odpadów.

Podstawy prawne :

 1. Uchwała Nr XXXVII/296/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r. . w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 3613)
 2. Uchwała Nr XXXVII/300/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka
 3. Uchwała Nr XXXVII/295/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 4. Uchwała Nr XXXVII/298/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 5. Uchwała Nr XXXVII/299/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 6. Uchwała Nr XXXVII/297/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka.

Strony w dziale: