Miejska targowica i pasaż pieszy do promocji produktów lokalnych

Dodane przez e.rynkowska - śr., 21/12/2022 - 14:01

Kategoria

Miejska targowica położona w Hajnówce przy ul. Targowej 72
plakat z grafiką warzyw i strategii

Urząd Miasta Hajnówka informuje, że od 31 marca 2022 roku obowiązują nowe przepisy prawa miejscowego, które dotyczą prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Rada Miasta Hajnówka podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie miasta Hajnówka.

Miejscem do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty wyznaczona została miejska targowica położona w Hajnówce przy ul. Targowej 72.

Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić swój status jako osoby uprawnionej do prowadzenia takiej działalności w wyznaczonych miejscach. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej.

Pasaż pieszy do promocji produktów lokalnych przy ul. 3 Maja

Załącznik do uchwały Nr XL/321/22
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Regulamin korzystania z pasażu pieszego do promocji produktów lokalnych pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki korystania z pasażu pieszego do promocji produktów lokalnych pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej znajdującego się przy ul. 3 Maja w Hajnówce.
 2. Nadzór nad terenem pasażu sprawuje Gmina Miejska Hajnówka zwana dalej administratorem.
 3. Pasaż jest przestrzenią ogólnodostępną pełniącą funkcje promocyjne, kulturalne, rekreacyjne, integracyjne.
 4. Wyodrębnioną część pasażu tworzy strefa promocyjno-wystawiennicza tj. 10 stoisk – straganów, w tym 4 dwustanowiskowe i 6 trzystanowiskowych.
 5. Do korzystania z infrastruktury strefy promocyjno-wystawienniczej uprawnieni pozostają wytwórcy produktów lokalnych pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej oraz organizatorzy wszelkich wydarzeń realizowanych na terenie pasażu, a w szczególności wytwórcy, którzy uzyskali dla swoich produktów/usług pozytywną weryfikację Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego przy Urzędzie Marszałkowskim
 6. Województwa Podlaskiego.

§ 2. Zasady korzystania z pasażu pieszego.

 1. Korzystanie z terenu pasażu jest nieodpłatne.
 2. Stoiska - stragany będące elementem strefy promocyjno-wystawienniczej pasażu udostępnia się bezpłatnie zainteresowanym podmiotom.
 3. Udostępnienie stoisk-straganów następuje w drodze zgłoszenia do Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, Referat Rozwoju.
 4. Udostępnienie stoisk - straganów może zostać dokonane wyłącznie na czas określony do 3 miesięcy.
 5. Na terenie pasażu zabrania się:
 • zaśmiecania terenu,
 • korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 • stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażającyh siebie i innych na utratę zdrowia,
 • zastawiania, parkowania i blokowania ciągów komunikacyjnych.

§ 3. Postanowienie końcowe.

 1. Każda osoba przebywająca na terenie pasażu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem  i go przestrzegać.
 2. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.bip.p

 

Strony w dziale: