Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2
17-200 Hajnówka

tel. 85-682-27-76

www.osir.hajnowka.pl

awksentiuk@osir.hajnowka.pl

osir@osir.hajnowka.pl

 

Godziny pracy:

Biuro OSiR: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Obiekt OSiR: marzec – październik 7:00 – 21:00, listopad – luty 7:00 – 18:00 (soboty, niedziele 10:00 – 18:00)

 

Godziny przyjęć Dyrektora OSiR:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

DYREKTOR – Mirosław Awksentiuk tel. 604 153 073

GŁÓWNA KSIĘGOWAEwelina Targosz tel. 85 682 27 76 wew. 25

KIEROWNIK – Małgorzata Muszkatel tel. 85 682 27 76 wew. 23

SEKRETARIAT – Justyna Troc – tel. 85 682 27 76

DZIAŁ SPORTU – tel. 85 682 27 76 wew. 26trener@osir.hajnowka.pl

MENEDŻER DS. SPORTU – Janusz Ludwiczak tel. 509 050 268

TRENER II KLASY – Marek Hanula tel. 600 327 532

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU – Tomasz Dobosz tel. 514 392 404

ADMINISTRATOR STRONY – Małgorzata Muszkatel m.muszkatel@osir.hajnowka.pl

DZIAŁ TECHNICZNY:

 • Anatol Hajduk
 • Andrzej Kuźma
 • Jacek Ostapczuk
 • Adam Wysocki

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z OBIEKTU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

 1. Obiekt jest własnością Miasta Hajnówka, pozostającym w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.
 2. Obiekt otwarty jest w dni powszednie od 7:00 do 21:00, w soboty i niedziele od 10:00 do 18:00 oraz podczas imprez i rozgrywek sportowych organizowanych przez podmioty uprawnione.
 3. W skład obiektu wchodzą boiska, budynki, chodniki, parkingi, oświetlenie i inne budowle stanowiące jego integralną część tj.:
 • boisko główne do piłki nożnej pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej i trybunami z siedziskami z tworzywa sztucznego,
 • boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
 • dwa boiska do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego,
 • dwa korty do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej,
 • baseny odkryte.
 1. Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem.
 2. Do korzystania z obiektu uprawnione są:
 • kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • uczniowie szkół z terenu Hajnówki w obecności nauczyciela,
 • osoby fizyczne,
 • zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora,
 • instytucje, stowarzyszenia i podmioty prowadzące działalność sportowo-rekreacyjną, szkolenia sportowe itp. po uprzedniej rezerwacji.
 1. Za grupy odbywające zajęcia treningowe, sportowe i rekreacyjne na stadionie pełną odpowiedzialność biorą ich opiekunowie – trenerzy, instruktorzy, nauczyciele lub opiekunowie zarówno w zakresie bezpieczeństwa uczestników jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych.
 2. Wejście na obiekt następuje po uprzedniej rezerwacji telefonicznej w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji pod nr tel.: (85) 682 27 76 lub elektronicznie na stronie www.osir.hajnowka.pl.
 3. Dzieci i młodzież do lat 18 korzystają z obiektu wyłącznie pod opieką trenera, nauczyciela lub opiekuna.
 4. Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego (dres sportowy, strój sportowy, odpowiednie obuwie sportowe itp.).
 5. Zakłada się prowadzenie działalności gospodarczej handlowej, gastronomicznej, artystycznej, szkoleniowej, usługowej w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć, z wykorzystaniem zrewitalizowanej infrastruktury, na podstawie zawartych umów z Dyrektorem OSiR.
 6. Osoby korzystające z obiektu powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem a place, miejsca gier i urządzenia wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników.
 8. OSiR jest uprawniony do zmiany zasad wchodzenia i przebywania na stadionie, o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media.
 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni lub innych przedmiotów mogących w ocenie zarządcy stanowić zagrożenie (np.: materiałów wybuchowych, broni, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych itp.).
 10. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 11. Uczestnikom imprez organizowanych na stadionie, pod rygorem objęcia czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na obiekt zakazuje się:
 • niszczenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia na terenie obiektu;
 • wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków odurzających lub psychotropowych;
 • wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprez tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty itp.;
 • wjeżdżania na teren pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora lub organizatora, za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • wzniecania ognia oraz palenia ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 • zapalania rac, petard, fajerwerków, świec dymnych itp.;
 • głoszenia i wywieszania haseł, symboli, pieśni o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.;
 •  załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania obiektu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.
 1. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika z obiektu, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony czasowy lub całkowity zakaz wstępu na obiekt. 
 2. Dyrektor OSiR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku OSiR, jako jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Hajnówka lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.
 3. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27 lipca 2020 roku i podlega ogłoszeniu. Tekst niniejszego Regulaminu zamieszczono na tablicy informacyjnej przed wejściem na obiekt, stronach internetowych www.osir.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.
 5. Wejście i korzystanie z Obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Hajnówka OdNowa

rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka

 

Logo Hajnówka OdNowa

loga projektowe (Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie, Unia Europejska)

OsiR
widok z lotu ptaka na obiekty OSiR
płyta główna
bieżnie
lekkoatleci na bieznil
murawa
trybuny
korty tenisowe
orlik
skocznia i rzutnia
mecz piłki nożnej
trening na boisku bocznym
turniej siatkówki plażowej
mecz na orliku

Strony w dziale: